Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΕΛΙΔΕΣ 05 - 15)

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Ο τίτλος της παρούσας μελέτης είναι:
«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ »

Κύριος έργου. Κύριος του υπό μελέτη έργου είναι η ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΕ
Ταχ. Δ/νση : Δραγατσανίου 6 - ΤΚ 105 59\
Τηλέφωνο : 210 3263361
FAX 210 3263361
Αρμόδιος : Ιωάννης Βλάσσης

Μελετητής. Εταιρεία C&M Engineering Α.Ε.
Ταχ. Δ/νση : Πρατίνου 99, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-7220014
FAX : 210-7220298
Αρμόδιος : Ν. Βαγιονάκης
Περιφέρεια και Νομός. Το εξεταζόμενο σε αυτή τη μελέτη έργο βρίσκεται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας.
Θέση. Η ευρύτερη περιοχή του εξεταζόμενου έργου οριοθετείται στον Κόλπο του Αστακού και ανατολικά αυτού, ενώ η άμεση περιοχή του έργου είναι ο όρμος Πλατυγιαλίου Αστακού, νοτιοανατολικά του οικισμού του Αστακού. Στην περιοχή αυτή λειτουργούν ήδη οι εγκαταστάσεις της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.

ΣΧΗΜΑ 1.1: Διοικητικά όρια Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αιτωλοακαρνανίας


1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΈΡΓΟΥ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η Ναυτιλιακή Βιομηχανική Περιοχή Πλατυγιαλίου (ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγιαλίου) δημιουργήθηκε από την ΕΤΒΑ Α.Ε. σύμφωνα με το αποκλειστικό της δικαίωμα για οργάνωση και εκμετάλλευση Βιομηχανικών Περιοχών (Ν. 4458/1965 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι παράγραφοι 1 και 2 αυτού, (Ν. 4458/65), από το άρθρο 1 του Ν. 742/1977).
Οι πολεοδομικοί όροι ανάπτυξης της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. (άρθρο 1) ορίστηκαν με βάση το ΦΕΚ 630Δ/09-10-89 «Έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου της ναυτιλιακής βιομηχανικής περιοχής Πλατυγιαλίου της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. (ΕΤΒΑ Α.Ε.) που βρίσκεται στα διοικητικά όρια της κοινότητας Αστακού (Ν. Αιτωλοακαρνανίας) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».
Επίσης με το ΠΔ133/90 η ΝΑΒΙΠΕ χαρακτηρίσθηκε Ελεύθερη Ζώνη.
Η ΕΤΒΑ, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 76/18.12.1998 κατακυρωτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, αποφάσισε την παραχώρηση όλων της των δικαιωμάτων επί της ΝΑΒΙΠΕ στην εταιρεία ΑΣΤΑΚΟΙ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 4458/1965. Η παραπάνω αναφερόμενη παραχώρηση εγκρίθηκε από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης με την Υπουργική Απόφαση Α.Π. 29850/1430 της 30-09-1999.
Η ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. εντάχθηκε στις διατάξεις του νόμου περί Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ) Ν. 2545/97 και ειδικότερα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 και του άρθρου 11 του νόμου αυτού με την Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Α.Π. 35197/1732 της 16-12-1999 ενώ η «ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ» ορίσθηκε Φορέας ΒΕΠΕ (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2545/97), με τη με ΑΠ 37611/1863/24-12-1999 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ2216Β727-12-1999).
Οι αρχικοί περιβαλλοντικοί όροι για το έργο εκδόθηκαν με την από 16-10-2003 ορθή επανάληψη της (από 05-09-2003) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΑΠ 133032), με βάση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εκπονήθηκε κατά την περίοδο 2001-2002 (ΝΑΜΑ-ΕΟΟΡΟυε).
Το 2005 μετά και την ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής (αλλά και των βασικών έργων υποδομής) με ευθύνη του Φορέα ΒΕΠΕ (Ν. 2545, ΦΕΚ 254Α/15-12-1997 περί «Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών και άλλων διατάξεων») προέκυψε η ανάγκη προσαρμογής τόσο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όσο και του Ρυμοτομικού Σχεδίου και των όρων δόμησης. Η επικαιροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΝΑΜΑ-ΕΠΕΜ-ΕΟΟΡΟΙ_Ι8 2005) κατετέθη στις αδειοδοτούσες αρχές και οι σχετικοί Περιβαλλοντικοί όροι εγκρίθηκαν με την 125813/30.1.2007 ΚΥΑ.
Παράλληλα έγινε και τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου και των όρων δόμησης της ΝΑΒΙΠΕ, σε απόλυτη συμφωνία και με τη νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που εγκρίθηκε με την Αριθμ. οικ.6327 Απόφαση Περιφ. Δυτ. Ελλάδος (ΦΕΚ 338 ΑΑΠ/2.8.2007).
Η εταιρεία ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2000 και είναι η εταιρεία διαχείρισης του λιμένα, έχει την ευθύνη της λειτουργίας των λιμενικών εγκαταστάσεων, είναι δε παράλληλα και διαχειριστής της Ελεύθερης Ζώνης. Η ΝΑΒΙΠΕ (Ναυτική Βιομηχανική Περιοχή) Πλατυγιαλίου Αστακού ιδρύθηκε από την ΕΤΒΑ στο τέλος της δεκαετίας του 1980. Σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης ολοκληρώθηκαν οι υποδομές κατά την περίοδο Δεκ. 2000 - Δεκ. 2005 με ένα επενδυτικό πρόγραμμα που εντάχθηκε στο Ν. 2545/97 (περί ΒΕΠΕ) και έφθασε τα 131 εκ. Ευρώ.
Η συνολική έκταση της ΝΑΒΙΠΕ ανέρχεται στα 1.910 στρ. με 2.300μ μήκος κρηπιδωμάτων και βύθισμα που κυμαίνεται μεταξύ 8 και 14,5μ., χαρακτηριστικό που την κατατάσσει ως ένα από τα βαθύτερα λιμάνια της χώρας.
Τα κύρια χαρακτηριστικά της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. μετά και την τροποποίηση του Ρυμοτομικού σχεδίου της έχουν ως εξής:
- Η συνολική έκταση της ΝΑΒΙΠΕ (μετά και τις προσχώσεις των λιμενικών έργων Α και Β φάσης) είναι 1.910 στρέμματα.
- Η συνολική επιφάνεια πρασίνου θα είναι τουλάχιστον 21 % της συνολικής επιφάνειας το φυσικό και 2% το οργανωμένο, δηλαδή κατά πολύ μεγαλύτερη του 5% της συνολικής έκτασης (ελάχιστη απαίτηση του Ν.2545/97).
- Η συνολική επιφάνεια Κοινόχρηστων Χώρων / Εξυπηρετήσεων θα είναι 4% (περίπου) της συνολικής επιφάνειας της ΝΑΒΙΠΕ.
- Η συνολική επιφάνεια του Οδικού Δικτύου θα είναι 8% (περίπου) της συνολικής επιφάνειας.
- Τα Βιομηχανικά Τετράγωνα της ΝΑΒΙΠΕ έχουν συνολικό εμβαδόν 24% (περίπου) της συνολικής επιφάνειας της ΝΑΒΙΠΕ.
- Η συνολική χερσαία επιφάνεια (μετά τις προσχώσεις) των λιμενικών έργων (Α + Β Φάσης) είναι το 41 % της συνολικής επιφάνειας (περίπου).
Η χρονική εξέλιξη ολοκλήρωσης των έργων παρουσιάζεται σε δορυφορικές φωτογραφίες στο  ΣΧΗΜΑ 1.2.
Μια φωτογραφική παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης στη ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. γίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.
Η ΝΑΒΙΠΕ είναι σήμερα η μοναδική βιομηχανική Περιοχή στην Ελλάδα που έχει χαρακτηρισθεί ως Ελεύθερη Ευπορική και Βιομηχανική Ζώνη και διαθέτει λιμενικές εγκαταστάσεις. Τα βιομηχανικά οικόπεδα τα οποία προσφέρονται σε ενδιαφερόμενους επενδυτές βρίσκονται εντός της Ελεύθερης Ζώνης προσφέροντας στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η παραλαβή από πλοίο πρώτων υλών και εξαρτημάτων προς συναρμολόγηση δεν χρειάζεται καμία τελωνειακή διαδικασία και τα παραγόμενα τελικά προϊόντα εξάγονται σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ) χωρίς καμία διαδικασία εξαγωγής και άρα εξαιρούνται της καταβολής ΦΠΑ.
Η χρήση και εκμετάλλευση των λιμενικών υποδομών και της βιομηχανικής περιοχής έχουν παραχωρηθεί, ύστερα από διαγωνισμό, από το Ελληνικό Δημόσιο στην Αστακός Τέρμιναλ Α.Ε. για 25 έτη. Η ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε. είναι η εταιρεία διαχείρισης του λιμένα και έχει την ευθύνη της λειτουργίας των λιμενικών εγκαταστάσεων, είναι δε παράλληλα και διαχειριστής της Ελεύθερης Ζώνης σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Διαχειριστής της βιομηχανικής περιοχής είναι η εταιρεία ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
Για τη ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. ισχύει το παρακάτω Νομοθετικό Πλαίσιο :
1. Ν. 2545/1997 «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 254/Α/1997) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και ειδικότερα τα άρθρα 3, 4 και 5.
2. ΚΥΑ 173/11.4.1984 κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος και του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 238/Β/1984) «Καθορισμός των ορίων τμήματος της Βιομηχανικής Περιοχής Μεσολογγίου για την εγκατάσταση ναυπηγοεπισκευαστικών και συναφών δραστηριοτήτων».
3. Το από 15.9.1989 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 630/ Δ/1989) «Έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου της Ναυτιλιακής Βιομηχανικής Περιοχής Πλατυγιαλίου Αστακού της ΕΤΒΑ Α.Ε., που βρίσκεται στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Αστακού, Νομού Αιτωλοακαρνανίας, και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».
4. Το 133/30.4.1990 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 54/ Α/1990) «Ίδρυση ελεύθερης ζώνης στη ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγιαλίου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας».
5. Υπ' αριθμ. 35197/1732/16.12.1999 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Υπαγωγή της Ναυτιλιακής Βιομηχανικής Περιοχής Πλατυγιαλίου Αστακού (ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.) στις διατάξεις του ν. 2545/1997 περί Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών».
6. Υπ' αριθμ. 31506/2409/23.12.2005 (ΦΕΚ 1829/ Β/23.12.2005) έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Ναυτιλιακής και Βιομηχανικής Περιοχής. (Παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I)
7. Υπ' αριθμ Αριθμ. οικ.6327 Απόφαση Περιφ. Δυτ. Ελλάδος (ΦΕΚ 338 ΑΑΠ/2.8.2007) «Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου και των όρων δόμησης της Ναυτιλιακής Βιομηχανικής Περιοχής (ΝΑΒΙΠΕ) Πλατυγιαλίου Αστακού στα διοικητικά όρια του Δήμου Αστακού» (που περιλαμβάνει προβλέψεις και για τις εγκαταστάσεις δεξαμενών καυσίμων -Παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I)
8. Υπ' αριθμ. Φ/Α/5.29/23475/2157/10.12.2007 (ΦΕΚ 2385/Β/18.12.2007) υπουργική απόφαση έκδοσης διαπιστωτικής απόφασης για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής και την δυνατότητα λειτουργίας της ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού. (Παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I)
9. Υπ' αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Α/3355/6.4.2009 (ΦΕΚ 732/Β/22.4.2009) υπουργική απόφαση έκδοσης αδείας λειτουργίας Ελικοδρομίου στη ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγιαλίου Αστακού Ιδιοκτησίας ΑΣΤΑΚΟΙ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. (Παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I)
Όσον αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. έχουν εκδοθεί:
1. Η υπ' αριθμ. 133032/5.9.2003 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Ανάπτυξης, Εμπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισμού «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τα έργα της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγιαλίου Αστακού». (Αρχική ΑΕΠΟ - Παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I)
2. Η υπ' αριθμ. 2568/144/Φ.ΝΑΒΙΠΕ/6.2.2004 (ΦΕΚ 326/Β/1.2.2004) κοινή υπουργική απόφαση περί «καθορισμού της θέσης, της έκτασης και των ορίων της Ναυτιλιακής Βιομηχανικής Περιοχής Πλατυγιαλίου Αστακού (ΝΑ. ΒΙ.ΠΕ.) Νομού Αιτωλοακαρνανίας και έγκρισης του Φορέα ΒΕΠΕ των έργων και των Περιβαλλοντικών όρων». (ΑΕΠΟ που περιλαμβάνει προβλέψεις για τα επιπλέον λιμενικά έργα - Παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I)
3. Η με ΑΠ 133558/11.04.2004 ΚΥΑ έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, για τη Μονάδα Αποθήκευσης και Διακίνησης Ιχθυελαίων που έχει εγκατασταθεί στη ΝΑΒΙΠΕ Αστακού Ν. Αιτωλοακαρνανίας, με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
4. Η 125813/30.1.2007 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Μεταφορών και Επικοινωνιών, και Εμπορικής Ναυτιλίας τροποποίησης της με υπ' αριθμ. 133032/5.9.2003 κοινή υπουργική απόφαση Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα έργα της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγιαλίου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας» (που περιλαμβάνει προβλέψεις και για τις εγκαταστάσεις δεξαμενών καυσίμων και το ελικοδρόμιο -Παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I).
5. Η υπ' αριθμ. ΚΥΑ Φ/Α.5/29/13732/1462 / ΦΕΚ 476 ΑΑΠ 30-9-2009 «Τροποποίηση της απόφασης υπ' αριθμ. 2568/144/ Φ.ΝΑΒΙΠΕ/6.22004 (ΦΕΚ326/Β/1122004) περί «καθορισμού της θέσης, της έκτασης, των ορίων της Ναυτιλιακής Βιομηχανικής Περιοχής Πλατυγιαλίου Αστακού (ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.) Νομού Αιτωλοακαρνανίας και έγκρισης του Φορέα ΒΕΠΕ των έργων και των Περιβαλλοντικών Όρων» (που επικαιροποιεί την ΑΕΠΟ και περιλαμβάνει συγκεκριμένες περιγραφές για τις εγκαταστάσεις δεξαμενών καυσίμων -Παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I).
6. Η υπ' αριθμ. 147019/15.9.2005 της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ Περιβαλλοντική Αδειοδότηση για το έργο «Εγκατάσταση εξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Ναυτιλιακής Βιομηχανικής Περιοχής (ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.) Πλατυγιαλίου Αστακού Ν. Αιτωλοακαρνανίας.»
7. Η υπ' αριθμ. ΔΥ 5068/3.7.1989 απόφαση του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας περί καθορισμού αποδέκτη και όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων της ΝΑΒΙΠΕ. (Παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I).

1.3 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1.3.1 Αντικείμενο

Με την υπ' αριθμ. 133032/5.9.2003 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Ανάπτυξης, Εμπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισμού «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τα έργα της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγιαλίου Αστακού» καθορίστηκαν οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες για εγκατάσταση στη ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.
- Βιομηχανίες μη μεταλλικών ορυκτών (παραγωγή τσιμέντου και ασβέστη και κεραμικών ειδών, ιδίως πυρίμαχων πλίνθων, οξύμαχων σωλήνων, βαρέων πλίνθων δαπέδου και επενδύσεων, καθώς και κεράμων).
- Μεταλλουργικές βιομηχανίες (εγκαταστάσεις παραγωγής, τήξης, καθαρισμού, εφελκυσμού και έλασης των μη σιδηρούχων μετάλλων, εξαιρούμενων των πολύτιμων μετάλλων, κοίλανση και κατάτμηση μεγάλων τεμαχίων, κατεργασία επιφανειών και επικάλυψη μετάλλων, λεβητοποιία, κατασκευή δεξαμενών και άλλες λαμαρινοκατασκευές, κατασκευή και συναρμολόγηση αυτοκινήτων και κινητήρων αυτοκινήτων).
- Βιομηχανία τροφίμων (στο σύνολο της - μεταποιητικές μονάδες και μονάδες συσκευασίας, τυποποίησης, αποθήκευσης, μεταφοράς και όχι παραγωγής).
- Κλωστοϋφαντουργία - Βιομηχανία δέρματος, ξύλου και χαρτιού (στο σύνολο της - μεταποιητικές μονάδες και μονάδες συσκευασίας, τυποποίησης, αποθήκευσης, μεταφοράς και όχι παραγωγής).
- Άλλα έργα (σταθμός καθαρισμού για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ., αποθήκευση παλαιοσιδήρων).
Ήδη με την υπ' αριθμ. 125813/30.1.2007 ΚΥΑ αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά και η δημιουργία πάρκου δεξαμενών αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών (Ασφάλτου, Μαζούτ, πετρελαίου diesel & βενζινών) εντός της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. γεγονός που έθεσε τις βάσεις για έναν περισσότερο ενεονειακό προσανατολισμό αυτής, ενώ με την ΚΥΑ Φ/Α.5/29/13732/1462 / ΦΕΚ 476 ΑΑΠ 30-9-2009 (τελευταία ΑΕΠΟ) συγκεκριμενοποιήθηκαν τα έργα των δεξαμενών και οι Π.Ο. αυτών (δυο δεξαμενές αποθήκευσης ασφάλτου διαμέτρου 18m, ύψους 10m, όγκου 2543m3, δύο δεξαμενές αποθήκευσης μαζούτ διαμέτρου 18m, ύψους 10m, όγκου 2543m3, οκτώ δεξαμενές αποθήκευσης ντίζελ διαμέτρου 18m, ύψους 10m, όγκου 2543m3, τέσσερις δεξαμενές αποθήκευσης βενζίνης διαμέτρου 18m, ύψους 10m, όγκου 2543m3 και δύο δεξαμενές έρματος διαμέτρου 18m. ύψους 10m και όγκου 2543m3). Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών κατατάσσονται σύμφωνα με την 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β) ΚΥΑ στην Πρώτη Κατηγορία του σχετικού πίνακα 9 (Βιομηχ. Εγκαταστάσεις) όπως και οι προτεινόμενες νέες δραστηριότητες.
Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αφορά στην προσθήκη νέων Επιτρεπόμενων Δραστηριοτήτων στη ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ., ώστε να μπορεί να λειτουργήσει επιπλέον της Ελεύθερης Ζώνης, και της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και ως Ενεργειακό Κέντρο και Πόλος «Πράσινης Ανάπτυξης».
Έτσι η ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. θα μετεξελιχθεί σε ένα σύγχρονο εμπορικό λιμάνι με επιμέρους δραστηριότητες (σταθμό διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, σταθμό διακίνησης φορτίων RO-RO, σταθμό διακίνησης φορτίων χύδην, λειτουργία κέντρου διακίνησης αυτοκινήτων και τμήμα εξυπηρέτησης Ferry Boats), καθώς και κέντρο αποθήκευσης & διακίνησης LNG, LPG, παραγωγής ηλ. Ενέργειας και Ελαίων για Βιοκαύσιμα σε ένα Ολοκληρωμένο και Περιβαλλοντικά Αλληλοσυμπληρούμενο Σύνολο (Environmentally Integrated Development).
Πρόκειται ουσιαστικά για ένα έργο συμπλήρωσης και βελτιστοποίησης των υφιστάμενων επιτρεπόμενων χρήσεων της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ που θα περιλαμβάνει επιπλέον :
Α. Ηλεκτροπαραγωγή και πώληση Ηλεκτρικής Ενέργειας, αποκλειστικά από αέρια καύσιμα LPG με μονάδες συνδυασμένου κύκλου υψηλής απόδοσης (CCGT), μέχρι 1.1 GWe με επιπλέον περιορισμούς:
- Την Εκπομπή C02από τις εγκαταστάσεις σε χαμηλά επίπεδα.
- Την ελαχιστοποίηση της Θερμικής Επιβάρυνσης του Θαλασσίου Περιβάλλοντος με αξιοποίηση της απορριπτόμενης θερμότητας στις εγκαταστάσεις LNG, LPG, ελαίων για βιοκαύσιμα καθώς επίσης και στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.
Β. Αποθήκευση / Αεριοποίηση Υγραερίων (LPG) μέχρι 150.000 ΜΤ
(Ετήσια διακίνηση 880,000 ΜΤ/έτος)
Γ. Αποθήκευση / Αεριοποίηση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) 2x125.000 m3
(Ετήσια διακίνηση 6.5 bcm)
Δ. Παραγωγή Ελαίων για Βιοκαύσιμα και τα συνοδό αυτών έργα.
Τονίζεται ότι με τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις :
Δεν επηρεάζονται οι προηγούμενες επιτρεπόμενες δραστηριότητες και
Δεν γίνεται κανένα νέο λιμενικό έργο
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του συνόλου της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ., και των λιμενικών έργων αυτής έχουν ήδη εξετασθεί σε προηγούμενες ΜΠΕ και έχουν εκδοθεί οι σχετικοί Περιβαλλοντικοί Όροι. Η παρούσα μελέτη εκπονείται προκειμένου να τροποποιηθεί η ισχύουσα ΑΕΠΟ της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. ώστε να περιλαμβάνει και τις νέες δραστηριότητες. Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνήσει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον μόνον από την προσθήκη των νέων δραστηριοτήτων καθώς και των περαιτέρω επιπτώσεων που αυτές θα επιφέρουν στην περιοχή.

Νομοθεσία.

Η νομοθεσία που διέπει τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) περιλαμβάνει :
- Το Νόμο 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ Α/91/25-4-2002) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε., και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.
- Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104/14-03-2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-03-2003) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (ΑΊ60) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002»
- Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 15393/2332/5-08-2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5-08-2002) «Κατάταξη Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων και Δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002...». και τις συμπληρώσεις αυτής.
- Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 75308/5512 (2.11.1990) «καθορισμός τρόπου ενημέρωσης πολιτών κλπ»,
- Το Ν.716/1977 "Μητρώο Μελετητών κλπ.", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα, καθώς και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων.
- Το Ν.998/79 "Περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων τις χώρας", καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού από το Ν.2040/92 άρθρο 12 και της 1830037/5115/19-8-1980 απόφασης "Περί επικυρώσεως τεχνικών προδιαγραφών επιπτώσεων και αποκαταστάσεως περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 820/Β/28-8-80).
- Το Ν. 1739/87 "Διαχείριση υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις".
- Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Περί Προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
- Την υπ' αριθμ. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β) κοινή υπουργική απόφαση «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3010/2002» με τις προσθήκες αυτής, όπως ισχύει σήμερα.
- Την υπ' αριθμ. 11014/703/Φ104/14.3.2003 (ΦΕΚ 332/ Β/20.3.2003) κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α».
- Την υπ' αριθμ. 69269/5387/25.10.1990 (ΦΕΚ 678/B') κοινή υπουργική απόφαση που αναφέρεται στην «κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το ν. 1650/1986».
- Την υπ' αριθμ. 37111/2021/29.3.2003 (ΦΕΚ 1391/Β1), κοινή υπουργική απόφαση που αναφέρεται στον «Καθορισμό τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησης τους για το περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 1650/1986».
- Την υπ' αριθμ. 13727/724/5.8.2003 (ΦΕΚ 1087/B') κοινή υπουργική απόφαση που αναφέρεται στην «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα».
Όσον αφορά στην κατηγοριοποίηση του έργου, αυτό εντάσσεται στην 9Π ομάδα (Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις) No 292 (Εργασίες Διαρρύθμισης βιομηχανικών ζωνών ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, ΝΑΒΙΠΕ) και χαρακτηρίζεται ως έργο της 1ης Υποκατηγορίας της Πρώτης Κατηγορίας. Οι προτεινόμενες νέες δραστηριότητες χαρακτηρίζονται όλες ως έργα της Πρώτης Κατηγορίας, ενώ σχετικά πρέπει να τροποποιηθεί και ο κανονισμός Λειτουργίας της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Αδειοδοτούσα αρχή είναι Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και συγκεκριμένα η Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος μέσω της Δ/νσης ΕΑΡΘ/Γμ. Βιομηχανιών και της ΕΥΠΕ.

1.4 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από την Εταιρεία C&M Engineering Α.Ε. Στην Ομάδα Έργου συμμετείχαν :
• Νίκος Βαγιονάκης, Ηλ/γος. Μηχ/κός, Συντονιστής.
• Ρομίνα Κοντοδήμα, Πολιτικός Μηχανικός, Βοηθ. Συντονιστή
• Γιάννης Παναγόπουλος, Χημικός Μηχανικός MSc (κάτοχος μελετητικών πτυχίων ΥΠΕΧΩΔΕ 27 Γ και 18 Γ) που υπογράφει τη Μελέτη.
• Αθανάσιος Καραγιάννης, Χημικός Μηχανικός (κάτοχος μελετητικών πτυχίων ΥΠΕΧΩΔΕ 27 Γ και 18 Γ ) που συνυπογράφει τη Μελέτη.
• Γιώργος Γκουβαλιάς, Χημικός Μηχανικός Μάρθα Διασάκου, Χημικός Μηχανικός
• Αλεξάνδρα Γάκη, Χημικός Μηχανικός
• Έλενα Καρούκη, Οικονομολόγος-Μαθηματικός
• Ελένη Γάκη, Μηχανικός Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
• Σπύρος Καρούκης, Γεωλόγος MSc

1.5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρεία C&M Engineering Α.Ε. είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 για την παροχή υπηρεσιών Διοίκησης Έργου, Εκπόνησης Μελετών, Διοίκησης και Επίβλεψης Κατασκευών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: