Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΕΛΙΔΕΣ 138 - 164) Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. ιδρύθηκε από την ΕΤΒΑ η οποία και την έθεσε σε λειτουργία πριν από πολλά χρόνια.
Η ΕΤΒΑ αποφάσισε να επιδιώξει την περαιτέρω ανάπτυξη της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. και την λειτουργία της Ελεύθερης Ζώνης και για τον σκοπό αυτό έκανε Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό μέσα από τις διαδικασίες του οποίου η εταιρεία ΑΣΤΑΚΟΙ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. αναδείχθηκε ανάδοχος και υπέγραψε την από 29 Ιουλίου 1999 σύμβαση με την ΕΤΒΑ. Η εν λόγω εταιρεία έχει αναλάβει την υποχρέωση των έργων συμπλήρωσης της υποδομής για την ανάπτυξη της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας.
Η ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. λειτουργεί στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά ως η νοτιοανατολική πύλη για την διείσδυση των Ευρωπαϊκών αλλά και των προερχόμενων από τη ΝΑ Ασία προϊόντων στις Αραβικές και Ευρωπαϊκές αγορές, αντίστοιχα.
Το ιδιωτικό λιμάνι της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ., λόγω της γεωγραφικής του θέσης μπορεί να διεκδικήσει μέρος του αυξανόμενου διαμετακομιστικού εμπορίου για μοναδοποιημένα ή χύδην φορτία στη Μεσόγειο και να αναπτύξει τη ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. ως κέντρο μεταφορτώσεων.
Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι αποστάσεις σε ναυτικά μίλια της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. και των κυριότερων εμπορικών κέντρων της Ελλάδας, Ευρώπης, Αφρικής και Μ. Ανατολής:
• Αλεξάνδρεια 618,
• Τεργέστη 572,
• Γιβραλτάρ 1329,
• Βαρκελώνη 1000,
• Πειραιάς 267,
• Θεσσαλονίκη 452,
• Βόλος 332,
• Οδησσός 1051,
• Κωνστάντσα 827,
• Άντεν2138,
• Βυρηττός 824

Η ανάπτυξη και η αξιοποίηση της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. κρίνεται πρωταρχικής σημασίας τόσο για την οικονομική ανάπτυξη του νομού όσο και για τους γενικότερους αναπτυξιακούς στόχους της περιφέρειας.
Παράλληλα τρεις άλλες παράμετροι επηρεάζουν τη στρατηγική της ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. για την ανάπτυξη της ΝΑΒΙΠΕ :

5.1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

5.1.1 Σκοπιμότητα

• Οι εξελίξεις στην παραγωγή ηλ. ενέργειας από Ιδιώτες με σειρά Επενδύσεων στον Τομέα της Ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα.
• Οι εξελίξεις στη διακίνηση Φυσικού Αερίου μέσω της Ελλάδας προς την Ευρώπη και ο σχεδιασμός νέων Αγωγών.
• Οι παγκόσμιες περιβαλλοντικές εξελίξεις με αιχμή τις επιπτώσεις του Φαινομένου του Θερμοκηπίου που οδηγούν σε στρατηγικές «Πράσινης» Ανάπτυξης και Ολοκληρωμένου Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού.
Βάσει των ανωτέρω η ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. σκοπεύει να εκμεταλλευθεί την ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. στην Ελλάδα και τον ευρύτερο Ευρωπαϊκό Χώρο ώστε να τη μετατρέψει εκτός των άλλων και σε κέντρο αποθήκευσης & διακίνησης LNG, LPG, παραγωγής ηλ. Ενέργειας και Ελαίων για Βιοκαύσιμα σε ένα Ολοκληρωμένο και Περιβαλλοντικά Αλληλοσυμπληρούμενο Σύνολο (Environmentally Integrated Development).
Το προτεινόμενο έργο είναι απαραίτητο ώστε να εξελιχθεί, η ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. σε διαμετακομιστικό κέντρο, διεθνούς εμβέλειας και να προσελκύσει την ανάλογη εμπορευματική κίνηση.
Η σκοπιμότητα του έργου και η ένταξη του στον ενεργειακό ιστό της χώρας και της Ν.Α. Ευρώπης αναλύθηκαν με λεπτομέρεια στο Κεφάλαιο 2.

5.1.2 Εναλλακτικές Λύσεις
Οι κύριες εναλλακτικές λύσεις για την εν λόγω προσθήκη δραστηριοτήτων στη ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. είναι: Η Μηδενική λύση
- Η λύση της ανάπτυξης των εν λόγω δραστηριοτήτων διάσπαρτα στην ευρύτερη περιοχή Η λύση της προσθήκης των δραστηριοτήτων στη ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. και την ανάπτυξη αυτών εκεί

Μηδενική λύση

Στην περίπτωση της μηδενικής λύσης (DO NOTHING) είναι προφανές ότι δεν αξιοποιούνται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της θέσης της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. ώστε αυτή να καταστεί εκτός από σημαντικό διαμετακομιστικό κέντρο και ένας ενεργειακός πόλος με μεγάλη σημασία για την Ελληνική Οικονομία.
Ανάπτυξη των εν λόνω δραστηριοτήτων διάσπαρτα στην ευρύτερη περιοχή
Η περίπτωση ανάπτυξης μεν όλων των ανωτέρω δραστηριοτήτων αλλά διάσπαρτα στην ευρύτερη περιοχή χωρίς να παρουσιάζει κανένα ουσιαστικό πλεονέκτημα έχει σημαντικά μειονεκτήματα :
- Η χωροθέτηση όλων αυτών των δραστηριοτήτων σε διακριτούς χώρους (κατ' ανάγκη κοντά σε λιμενικές εγκαταστάσεις) θα είναι δύσκολη.
- Η κίνηση των πλοίων μεταφοράς LPG & LNG θα γίνεται σε λιμένες με επιβατική κίνηση.
- Θα υπάρχουν δύο (τουλάχιστον) χώροι στους οποίους θα είναι δυνατόν να συμβεί Β.Α.Μ.Ε. (Βιομηχανικό Ατύχημα Μεγάλης Έκτασης) πιθανώς κοντά σε πόλεις.
- Θα απαιτηθούν και αγωγοί μεταφοράς των καυσίμων στη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής.
- Δεν θα υπάρχουν δυνατότητες συνέργειας μεταξύ των νέων δραστηριοτήτων μεταξύ τους (καθώς και με τις ήδη αδειοδοτημένες) - Integrated Environmental Development.
Προσθήκη των δραστηριοτήτων στη ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. και την ανάπτυξη αυτών εκεί
Η προτεινόμενη λύση της ανάπτυξης των νέων δραστηριοτήτων στη ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα:
- Χωροθέτηση των νέων δραστηριοτήτων σε περιοχή με σαφή βιομηχανικό και εμπορικό χαρακτήρα, μακριά από ευαίσθητες χρήσεις γης.
Κίνηση των πλοίων μεταφοράς LPG & LNG μακριά από λιμένες με επιβατική κίνηση
- Ένας μόνον χώρος στον οποίο είναι δυνατόν να συμβεί Β.Α.Μ.Ε. μακριά από πόλεις, περιβαλλόμενος από μη ευαίσθητες χρήσεις γης.
Μικρές αποστάσεις μεταξύ των μονάδων καυσίμων και ηλεκτροπαραγωγής.
Μεγάλες δυνατότητες συνέργειας μεταξύ των νέων δραστηριοτήτων μεταξύ τους (καθώς και με τις ήδη αδειοδοτημένες) - Integrated Environmental Development.

5.2 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
5.2.1 Συνοπτική Περιγραφή των προτεινόμενων Νέων Χρήσεων
5.2.1.1 Ηλεκτροπαραγωγή

Προτεινόμενη Θέση Εγκατάστασης του Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής

Το προτεινόμενο οικόπεδο για την ανέγερση του Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής Αστακού, ονομαστικής ισχύος έως 1100 MWe είναι το Οικοδομικό Τετράγωνο 2 της Βιομηχανικής Περιοχής ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγιαλίου Αστακού, σύμφωνα με το σχέδιο «Τροποποίηση Πολεοδομικής Μελέτης Ανάπτυξης ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού - Ρυμοτομικό Σχέδιο», ΦΕΚ /ΑΑΠ /338/2.8.2007, του οποίου η επιφάνεια πληροί τις απαιτήσεις για την εγκατάσταση Σταθμού της ανωτέρω δυναμικότητας (η εκτιμώμενη επιφάνεια που απαιτείται είναι περί τα 50 στρέμματα). Η ακριβής θέση και επιφάνεια των εγκαταστάσεων θα καθορισθεί με την οριστική μελέτη των έργων.
Υφιστάμενη Κατάσταση και Ανάγκες Διαμόρφωσης του Χώρου της Εγκατάστασης του Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής
Το προς χρήση οικόπεδο διαθέτει πρόσβαση από τις λοιπές εγκαταστάσεις της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ., είναι επίπεδο και δεν απαιτούνται αποξηλώσεις και ιδιαίτερες χωματουργικές εργασίες. Γενικότερα η εγκατάσταση του Σταθμού χρήζει μόνο οργάνωσης του χώρου του εργοταξίου.

Τυπικά Τεχνικά Στοιχεία και Χαρακτηριστικά του προτεινόμενου Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής

Ο προτεινόμενος νέος Σταθμός θα πρέπει να είναι μία μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου, ισχύος έως 1100 MWe. Η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας θα βασίζεται σε διάταξη αεροστροβίλων, ατμοστροβίλων και γεννητριών.
Το καύσιμο της μονάδας θα είναι αέριο (LPG).
Ο Σταθμός θα πρέπει να είναι σύγχρονου σχεδιασμού και να επιτυγχάνει υψηλό βαθμό απόδοσης, άνω των 55%, σε συνθήκες ISO.
Η μηνιαία κατανάλωση καυσίμου LPG θα είναι της τάξης των 80.000 ΜΤ LPG. Πα τον σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλέπονται δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμου συνολικής χωρητικότητας 150.000 ΜΤ.
Στα πλαίσια της προσπάθειας για μείωση των εθνικών εκπομπών C02 η ΑΣΤΑΚΟΙ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. θέλει να προσελκύσει επενδύσεις στηριζόμενες σε νέες τεχνολογίες μείωσης εκπομπών C02. Έτσι η προτεινόμενη μονάδα θα πρέπει να διαθέτει διάταξη διαχωρισμού του C02 από το εξερχόμενο καυσαέριο και τεχνολογίες συγκράτησης αυτού ώστε η συνολική εκπομπή του να είναι ελαχιστοποιημένη.
Οι εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα (σωματίδια καπνού, NOx, CO, VOC, C02 κλπ) θα είναι εντός των επιτρεπομένων από την Νομοθεσία ορίων (Εθνική Νομοθεσία και Οδηγία Ε.Ε. 2001/80/EC). Επίσης τα απορριπτόμενα υγρά απόβλητα θα είναι σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.
Επίσης το παραγόμενο θερμό νερό από το κύκλωμα ψύξεως θα χρησιμοποιείται για την εξάτμιση του υγροποιημένου φυσικού αερίου (στο παρακείμενο LNG Terminal).
Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχεδιασμό του Έργου, το 70% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να εξάγεται στην Ιταλία με υποβρύχιο καλώδιο μέσω διάταξης ανόρθωσης τάσεως σε DC και το υπόλοιπο 30% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας θα αποδίδεται για εμπορική χρήση στο Σύστημα (ΔΕΣΜΗΕ).
Ο σταθμός θα περιλαμβάνει και μονάδα δέσμευσης/συλλογής και υγροποίησης C02 και τις απαραίτητες εγκαταστάσεις μεταφοράς του απο τη ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. μέσω πλοίων.
Ο σταθμός λόγω του μεγέθους του θα εμπίπτει στις διατάξεις της Οδηγίας 96/61/EC (IPPC) και επομένως θα πρέπει κατά το σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία του να εφαρμόζονται οι Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές για την Πρόληψη και Περιορισμό της Ρύπανσης. Θα εμπίπτει επίσης και στην οδηγία 2001/80/EC (μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης).
Ο Σταθμός θα είναι σχεδιασμένος για οικονομικό κύκλο ζωής της επένδυσης τουλάχιστον 20 έτη. Τυπική Γενική Διάταξη του Έργου
Μία τυπική διάταξη σταθμού ηλεκτροπαραγωγής CCGT παρουσιάζεται παρακάτω :

ΣΧΗΜΑ 5.1. ΣΤΑΘΜΟΣ ηλεκτροπαραγωγής CCGT. Elec. and l&C container

Ο Σταθμός στην πλήρη ανάπτυξη του θα αποτελείται από τα εξής τμήματα:
- Τμήμα Αεροστροβίλων, με όλο τον απαραίτητο βοηθητικό εξοπλισμό και το σύστημα εισόδου αέρος,
- Τμήμα Λεβήτων ανάκτησης θερμότητας καυσαερίων (κατακόρυφης ή οριζόντιας διάταξης) και καμινάδες,
- Τμήμα Ατμοστροβίλου/ λων, με συμπυκνωτή και όλο τον απαραίτητο βοηθητικό εξοπλισμό,
- Σύστημα διαχείρισης ατμοηλεκτρικού κύκλου το οποίο περιλαμβάνει κλειστό σύστημα ψύξεως με απιονισμένο νερό, δίκτυο ατμού βαθμίδων, δίκτυο συμπυκνωμάτων, σύστημα επεξεργασίας νερού,
- Σύστημα ψύξεως με θαλασσινό νερό και Πύργους Ψύξεως σε συστοιχία,
- Μονάδα επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων ,
- Περιφερειακά συστήματα της μονάδος, όπως πεπιεσμένος αέρας, νερό χρήσεως, νερό πόσιμο, σύστημα πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης, HVAC, ανυψωτικές διατάξεις και γερανοί, κλπ,
- Σύστημα παροχής καυσίμου (LPG) στους αεροστρόβιλους και στον βοηθητικό λέβητα (αν απαιτηθεί) πλήρες με τις μετρητικές και ρυθμιστικές διατάξεις
- Δίκτυα σωληνώσεων, δεξαμενές,
- Γεννήτριες 3 φάσεων συνδεδεμένες με τους αεροστρόβιλους και ατμοστρόβιλους/λο πλήρεις με τον βοηθητικό τους εξοπλισμό, όπως πίνακες διακοπτών, μονωτήρες φάσεων, σύστημα ψύξεως γεννητριών κλπ,
- Μετασχηματιστές ανύψωσης τάσεως, ένας για κάθε Γεννήτρια καθώς και βοηθητικοί μετασχηματιστές,
- Υποσταθμός Υψηλής Τάσης για την διασύνδεση με το Σύστημα (Εθνικό Δίκτυο- ΔΕΣΜΗΕ),
- Διάταξη ανύψωσης/ανόρθωσης τάσεως σε DC για υποθαλάσσια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας με σημείο αφετηρίας τη ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ στο δίκτυο της Ιταλίας με καλώδιο HVDC.
- Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας για τον Σταθμό και για το δίκτυο υψηλής τάσεως κατάντι των μετασχηματιστών,
- Πίνακες Μ.Τ. & Χ.Τ. για όλες τις λειτουργίες του Σταθμού,
- Συστήματα μπαταριών, ανορθωτών, συνεχούς ρεύματος,
- Σύστημα φωτισμού, ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, καθοδικής προστασίας, πυρανίχνευσης, επιτήρησης χώρων κλπ. βοηθητικά συστήματα,
- Σύστημα Ελέγχου και Επιτήρησης όλων των λειτουργιών του Σταθμού
- Μονάδα Δέσμευσης και Αποθήκευσης του Διοξειδίου του Άνθρακα (Carbon Capture and Storage ή CCS). Η μονάδα αυτή θα :
1. Δεσμεύει το Διοξείδιο του άνθρακα (C02) από τα καυσαέρια της μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής
2. Διοχετεύει μέρος του C02 σε μονάδα Άλγης εκτός της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.
3. Υγροποιεί και αποθηκεύει το υπόλοιπο του C02
4. Φορτώνει το C02 στα πλοία που θα εκφορτώνουν το υγραέριο. Η μονάδα CCS θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εγκαταστάσεις:
- Αγωγό μεταφοράς καυσαερίων από την έξοδο των λεβήτων της μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής,
- Μονάδα δέσμευσης του C02 χημικής απορρόφησης (αμίνη),
- Μονάδα διαχωρισμού του C02 από την αμίνη και αναγέννηση της αμίνης,
- Μονάδα ξήρανσης του C02,
- Αγωγό μεταφοράς του C02 στην μονάδα άλγης,
- Μονάδα υγροποίησης του C02 με ψύξη σε ατμοσφαιρική πίεση,
- Δεξαμενή αποθήκευσης του C02 (κρυογενική),
- Αντλίες μεταφοράς του υγρού C02 ,
- Βραχίονες φόρτωσης του C02 στα πλοία. .
Προβλέπεται η σύνδεση του σταθμού με το ΚΥΤ Αχελώου μέσω Αγωγού υψηλής τάσης 400KV.
Ο Σταθμός θα περιλαμβάνει κτίρια και μεταλλικές κατασκευές για την στέγαση και προστασία του εξοπλισμού και ό,τι άλλο απαιτηθεί για την πληρότητα των εγκαταστάσεων ενός Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής αυτής της ισχύος.
Βοηθητικά Συστήματα
Σύστημα Πυρόσβεσης
Το δίκτυο πυρόσβεσης του Σταθμού θα περιλαμβάνει δεξαμενή πυρόσβεσης, σωλήνες νερού πυρόσβεσης, κεντρικούς κρουνούς, ακροφύσια και ότι άλλο προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Σύστημα Νερού Χρήσης
Το νερό χρήσης θα προέρχεται από τη δημοτική επιχείρηση ύδρευσης της περιοχής και θα καλύπτει τις ανάγκες του σταθμού σε γενικούς καθαρισμούς.
Προτείνεται η εγκατάσταση ανεξάρτητης δεξαμενής και αντλητικού συγκροτήματος, καθώς και δίκτυο που θα καλύπτει όλες τις περιοχές του σταθμού όπου υπάρχει εγκατεστημένος εξοπλισμός.
Σύστημα Πόσιμου Νερού
Πόσιμο νερό θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των κτιρίων, αλλά και σε διάφορα σημεία του σταθμού σε νιπτήρες ασφαλείας / έκπλυσης ματιών και σε σταθμούς βοηθητικών συστημάτων. Το πόσιμο νερό θα προέρχεται από την δημοτική επιχείρηση ύδρευσης της περιοχής. Θα προβλεφθεί ανεξάρτητη δεξαμενή και αντλητικό συγκρότημα.
Σύστημα Αέρα Χρήσης και Οργάνων
Ξηρός και χωρίς λάδι αέρας θα χρησιμοποιείται για τα πνευματικά όργανα του σταθμού, ενώ πεπιεσμένος αέρας θα παρέχεται σε διάφορα σημεία του Σταθμού σε σταθμούς βοηθητικών συστημάτων.
Ο πεπιεσμένος αέρας θα προέρχεται από δύο ηλεκτρικούς αεροσυμπιεστές. Ο κάθε ένας από τους αεροσυμπιεστές θα έχει τέτοια δυναμικότητα που να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του Σταθμού σε αέρα χρήσης και οργάνων.
Σύστημα καθαρού νερού
Το σύστημα καθαρού θα συλλέγει νερά που δεν είναι μολυσμένα με λάδια, υγραέριο ή χημικά. Πιθανές πηγές καθαρού νερού είναι:
- Όμβρια και νερά πυρόσβεσης από δρόμους και κτίρια
- Υπερχειλίσεις δεξαμενών νερού
Οι απορροές αυτού του συστήματος θα οδηγούνται σε φυσικό αποδέκτη (θάλασσα) χωρίς περαιτέρω επεξεργασία.

Σύστημα ελαιωδών
Τα νερά που είναι πιθανόν να περιέχουν λάδια θα συλλέγονται ανεξάρτητα. Πιθανές πηγές ελαιωδών είναι:
- Αποστραγγίσεις από τα αεριοφυλάκια
- Περιοχές γύρω από τις δεξαμενές πετρελαίου και τις πετρελαιοκίνητες αντλίες
- Πεζοδρόμια γύρω από τον εξοπλισμό (πλην των αεριοποιητών)
Τα ελαιώδη απόβλητα θα περιορίζονται σε τοπικές λεκάνες αποστράγγισης και θα οδηγούνται σε ελαιοδιαχωριστή για περαιτέρω επεξεργασία.

Σύστημα συλλογής διαρροών LPG
Πιθανές διαρροές υγραερίου, θα συλλέγονται με ξεχωριστό δίκτυο και θα οδηγούνται σε λεκάνες κατακράτησης. Συστήματα αφροκάλυψης θα προβλέπονται στις λεκάνες προκειμένου να ελέγχεται η εξάτμιση του υγραερίου
Σύστημα επεξεργασίας αστικών λυμάτων
Η επεξεργασία των αστικών λυμάτων (από τις τουαλέτες των κτιρίων) θα γίνεται στον κεντρικό Βιολογικό Καθαρισμό της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ..

Χρόνος Υλοποίησης του Έργου
Ο απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης του Έργου είναι περίπου 36 μήνες. Προϋπολογισμός Έργου
Ο προϋπολογισμός του Έργου είναι της τάξης των 680.000.000 €, όπου περιλαμβάνονται τα κόστη διάθεσης του οικοπέδου, το κόστος ανάπτυξης του Έργου, οι διασυνδέσεις - παροχές, ο προϋπολογισμός του συμβολαίου ECP κλπ κόστη.

5.2.1.2 Αποθήκευση και Αεριοποίηση LPG

Ο προτεινόμενος σταθμός θα πρέπει να είναι σε θέση να :
1. Υποδέχεται πλοία μεταφοράς LPG, εκφορτώνει, αποθηκεύει και αεριοποιεί LPG
2. Διοχετεύει Αέριο στην παρακείμενη μονάδα παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Η προτεινόμενη θέση των δεξαμενών αποθήκευσης, η οποία πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, καθώς και τα κριτήρια που αφορούν στην απαιτούμενη επιφάνεια (περί τα 70 στρέμματα), είναι τα Οικοδομικά Τετράγωνα 7 και 8 της Βιομηχανικής Περιοχής ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγιαλίου Αστακού, σύμφωνα με το σχέδιο «Τροποποίηση Πολεοδομικής Μελέτης Ανάπτυξης ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού - Ρυμοτομικό Σχέδιο», ΦΕΚ /ΑΑΠ /338/2.8.2007. Η ακριβής θέση και επιφάνεια των εγκαταστάσεων θα καθορισθεί με την οριστική μελέτη των έργων.
Βάση Σχεδιασμού
Η δυναμικότητα αεριοποίησης του Σταθμού θα είναι 80,000 ΜΤ LPG ανά μήνα. Η αποθηκευτική δυνατότητα του σταθμού θα είναι 150,000 ΜΤ LPG.
Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η κατασκευή του σταθμού θα γίνει σύμφωνα με τους ακόλουθους κανονισμούς:
- NFPA 58 Liquefied Petroleum Gas Code
- ΦΕΚ 477/B/1 -7-93 Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες
- API 2510 Design and Construction of LPG Installations

Απαιτούμενες Εγκαταστάσεις

Ο σταθμός LPG θα περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις που περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια. α. Ενκατάσταση εκφόρτωσης πλοίων

Η εκφόρτωση των πλοίων θα γίνεται με τις αντλίες του πλοίου, μέσω δύο βραχιόνων εκφόρτωσης ενώ η εξισορρόπηση της πίεσης του πλοίου θα γίνεται με επιστροφή ατμών από τη δεξαμενή αποθήκευσης στο πλοίο, μέσω ενός βραχίονα επιστροφής ατμών.
β. Δεξαμενή αποθήκευσης και αντλίες χαυηλής πίεσης
Για την αποθήκευση του υγραερίου, προβλέπεται η κατασκευή δύο, ημιθαμένων δεξαμενών πλήρους συγκράτησης με οροφή από σκυρόδεμα, κατάλληλης χωρητικότητας. Όλες οι συνδέσεις της δεξαμενής (φόρτωση, εκφόρτωση, διαχείριση αερίων, ανακυκλοφορία κλπ) θα γίνονται από την οροφή. To LPG θα παραλαμβάνεται και θα αποθηκεύεται υγροποιημένο σε χαμηλή θερμοκρασία (-50 έως -40 °C) και ατμοσφαιρική πίεση.
Η εκφόρτωση της κάθε δεξαμενής θα γίνεται με εξειδικευμένες, κρυογενικές αντλίες, τοποθετημένες σε ειδικά σχεδιασμένες κατακόρυφες στήλες. Προβλέπονται συνολικά 2 αντλίες παροχής 100m3/h η κάθε μία, σε κάθε δεξαμενή. Οι αντλίες χαμηλής πίεσης θα χρησιμοποιούνται κυρίως για να παρέχουν αναρρόφηση στις αντλίες υψηλής πίεσης.
Από την κατάθλιψη των συμπιεστών BOG, τα αέρια θα οδηγούνται στο σύστημα καυσίμου αερίου του σταθμού.

V. Αεριοποίηση υγραερίου

Η κατάθλιψη των αντλιών χαμηλής πίεσης, θα οδηγείται στην αναρρόφηση των αντλιών υψηλής πίεσης. Οι τελευταίες θα ανεβάζουν την πίεση του υγραερίου στην πίεση που απαιτείται στην έξοδο του σταθμού, αντισταθμίζοντας και τις απώλειες των αεριοποιητών, του μετρητικού και τις απώλειες στις γραμμές.
Προβλέπεται αρχικά η εγκατάσταση τριών (2) αντλιών πολυβάθμιων φυγοκεντρικών, κρυογενικών, δυναμικότητας 100m3/hr η κάθε μία.
Στη συνέχεια, κατάντι των αντλιών υψηλής πίεσης, θα τοποθετηθούν δύο αεριοποιητές με καυστήρα υγρού καυσίμου. Εναλλακτικά, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ζεστό νερό από την γειτονική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής.

δ. Σύστημα εκτόνωσης πίεσης και πυρσός

Ένα σύστημα εκτόνωσης πίεσης θα εγκατασταθεί, ώστε να συλλέγει τις εκτονώσεις αερίου από εξαεριστικά και βαλβίδες ασφαλείας και να τα οδηγεί για ασφαλή καύση στον πυρσό.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο κυρίως συλλέκτες, έναν χαμηλής και έναν υψηλής πίεσης, ένα δοχείο διαχωρισμού και έναν υπερυψωμένο πυρσό.
Όσον αφορά στη δεξαμενή, αυτή θα έχει δύο βαθμίδες προστασίας έναντι υπερπίεσης. Πρώτα μέσω ρυθμιστικής βαλβίδας προς τον συλλέκτη χαμηλής πίεσης και μετά με ασφαλιστικά προς την ατμόσφαιρα. Δύο βαθμίδες προστασίας προβλέπονται επίσης και για προστασία έναντι κενού. Πρωταρχικά με εισαγωγή αερίου από το σύστημα διανομής και σε δεύτερο στάδιο με εισαγωγή αέρα από ασφαλιστικά προστασίας έναντι κενού.

ε. Διανομή υγραερίου

Το Υγραέριο θα διανέμεται στην γειτονική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, μέσω μετρητικού σταθμού. στ. Βοηθητικά συστήυατα Σύστημα Πυρόσβεσης
Το δίκτυο πυρόσβεσης του Σταθμού θα περιλαμβάνει δεξαμενή πυρόσβεσης, σωλήνες νερού πυρόσβεσης, κεντρικούς κρουνούς, ακροφύσια και ότι άλλο προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Σύστημα Νερού Χρήσης

Το νερό χρήσης θα προέρχεται από την δημοτική επιχείρηση ύδρευσης της περιοχής και θα καλύπτει τις ανάγκες του σταθμού σε γενικούς καθαρισμούς.
Προτείνεται η εγκατάσταση ανεξάρτητης δεξαμενής και αντλητικού συγκροτήματος, καθώς και δίκτυο που θα καλύπτει όλες τις περιοχές του σταθμού όπου υπάρχει εγκατεστημένος εξοπλισμός.

Σύστημα Πόσιμου Νερού

Πόσιμο νερό θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των κτιρίων, αλλά και σε διάφορα σημεία του σταθμού σε νιπτήρες ασφαλείας / έκπλυσης ματιών και σε σταθμούς βοηθητικών συστημάτων. Το πόσιμο νερό θα προέρχεται από την δημοτική επιχείρηση ύδρευσης της περιοχής. Θα προβλεφθεί ανεξάρτητη δεξαμενή και αντλητικό συγκρότημα.

Σύστημα Αέρα Χρήσης και Οργάνων

Ξηρός και χωρίς λάδι αέρας θα χρησιμοποιείται για τα πνευματικά όργανα του σταθμού, ενώ πεπιεσμένος αέρας θα παρέχεται σε διάφορα σημεία του Σταθμού σε σταθμούς βοηθητικών συστημάτων.
Ο πεπιεσμένος αέρας θα προέρχεται από δύο ηλεκτρικούς αεροσυμπιεστές. Ο κάθε ένας από τους αεροσυμπιεστές θα έχει τέτοια δυναμικότητα που να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του Σταθμού σε αέρα χρήσης και οργάνων.

Σύστημα Αζώτου

Ο σταθμός χρειάζεται αέριο άζωτο για τις εξής λειτουργίες:
- Παροχή σε σταθμούς βοηθητικών συστημάτων
- Συνεχή παροχή σε εξοπλισμό για εξαέρωση (purge)
- Καθάρισμα εξοπλισμού και σωληνώσεων πριν και μετά από συντήρηση
- Καθάρισμα βραχιόνων εκφόρτωσης πριν και μετά από κάθε χρήση
Το άζωτο θα παρέχεται στον Σταθμό σε υγρή μορφή από βυτιοφόρα και θα αποθηκεύεται σε μια δεξαμενή αποθήκευσης αζώτου, που θα λειτουργεί σε πίεση γύρω στα 10 barg. Το άζωτο θα εξατμίζεται μέσω δύο εναλλακτών αέρα: έναν σε λειτουργία και έναν εφεδρικό.

Πετρέλαιο

Η κύρια χρήση του πετρελαίου θα είναι ως καύσιμο στις πετρελαιοκίνητες αντλίες πυρόσβεσης και στο εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος.
Το πετρέλαιο θα προέρχεται από βυτιοφόρα και αποθηκεύεται σε δεξαμενές. Από εκεί με βαρύτητα θα τροφοδοτεί τους πετρελαιοκινητήρες.

Ηλεκτρική Ενέργεια

Ηλεκτρικό ρεύμα για τις ανάγκες του σταθμού θα προέρχεται από το δίκτυο διανομής της ΔΕΗ στην περιοχή.
Το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα τροφοδοτεί κρίσιμα φορτία για την ασφάλεια του σταθμού σε περίπτωση απώλειας της ΔΕΗ.

Διαχείριση Αποβλήτων

Ο Σταθμός θα έχει διάφορα συστήματα αποχέτευσης, κατακράτησης (εάν απαιτείται) και διάθεσης απορροών και αποβλήτων. Τα κυριότερα από αυτά περιγράφονται στη συνέχεια.

Σύστημα καθαρού νερού

Το σύστημα καθαρού θα συλλέγει νερά που δεν είναι μολυσμένα με λάδια, υγραέριο ή χημικά. Πιθανές πηγές καθαρού νερού είναι:
- Όμβρια και νερά πυρόσβεσης από δρόμους και κτίρια
- Υπερχειλίσεις δεξαμενών νερού
Οι απορροές αυτού του συστήματος θα οδηγούνται σε φυσικό αποδέκτη (θάλασσα) χωρίς περαιτέρω επεξεργασία.

Σύστημα ελαιωδών

Τα νερά που είναι πιθανόν να περιέχουν λάδια θα συλλέγονται ανεξάρτητα. Πιθανές πηγές ελαιωδών είναι:
- Αποστραγγίσεις από τα αεριοφυλάκια
- Περιοχές γύρω από τις δεξαμενές πετρελαίου και τις πετρελαιοκίνητες αντλίες
- Πεζοδρόμια γύρω από τον εξοπλισμό (πλην των αεριοποιητών)
Τα ελαιώδη απόβλητα θα περιορίζονται σε τοπικές λεκάνες αποστράγγισης και θα οδηγούνται σε ελαιοδιαχωριστή για περαιτέρω επεξεργασία.

Σύστημα συλλογής διαρροών LPG

Πιθανές διαρροές υγραερίου, θα συλλέγονται με ξεχωριστό δίκτυο και θα οδηγούνται σε λεκάνες κατακράτησης. Συστήματα αφροκάλυψης θα προβλέπονται στις λεκάνες προκειμένου να ελέγχεται η εξάτμιση του υγραερίου
Η επεξεργασία των αστικών λυμάτων (από τις τουαλέτες των κτιρίων) θα γίνεται στον κεντρικό Βιολογικό Καθαρισμό της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και προϋπολογισμός

Ο απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε 30 μήνες περίπου. Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε 300.000.000 €.

5.2.1.3 Αποθήκευση και Αεριοποίηση LNG (ΥΦΑ)

Ο προτεινόμενος σταθμός Υ.Φ.Α. θα πρέπει να είναι σε θέση να :
1. Υποδέχεται πλοία μεταφοράς Υ.Φ.Α., εκφορτώνει, αποθηκεύει και αεριοποιεί Υ.Φ.Α.
2. Διοχετεύει Φυσικό Αέριο στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και σε τρίτους.
Η προτεινόμενη θέση εγκατάστασης, η οποία πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, καθώς και τα κριτήρια που αφορούν στην απαιτούμενη επιφάνεια (περί τα 60 στρέμματα), είναι το Οικοδομικό Τετράγωνο 14 της Βιομηχανικής Περιοχής ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγιαλίου Αστακού, σύμφωνα με το σχέδιο «Τροποποίηση Πολεοδομικής Μελέτης Ανάπτυξης ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού - Ρυμοτομικό Σχέδιο», ΦΕΚ /ΑΑΠ /338/2.8.2007. Η εν λόγω θέση βρίσκεται δίπλα στις ήδη αδειοδοτημένες δεξαμενές πετρελαιοειδών. Η ακριβής θέση και επιφάνεια των εγκαταστάσεων θα καθορισθεί με την οριστική μελέτη των έργων.
Ο Σταθμός θα περιλαμβάνει τη μονάδα αεριοποίησης του LNG και τις εγκαταστάσεις μεταφοράς Φ.Α. στο δίκτυο ΕΣΦΑ

Βάση σχεδιασμού

Η δυναμικότητα αεριοποίησης του Σταθμού θα είναι 6,5 bcm Φ.Α. ετησίως.
Η πίεση του Φυσικού Αερίου στην έξοδο του Σταθμού θα είναι κατάλληλη για τη σύνδεση στο ΕΣΦΑ.
Η αποθηκευτική δυνατότητα του σταθμού θα είναι 250,000 m3 Υ.Φ.Α., σε δύο δεξαμενές.
Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η κατασκευή του σταθμού θα γίνει σύμφωνα με τους ακόλουθους κανονισμούς:
- ΕΛΟΤ ΕΝ1473 : Εγκαταστάσεις & εξοπλισμός για υγροποιημένο φυσικό αέριο - Σχεδιασμός χερσαίων εγκαταστάσεων
- ΕΛΟΤ ΕΝ1474 : Εγκαταστάσεις & εξοπλισμός για υγροποιημένο φυσικό αέριο - Σχεδιασμός και δοκιμή των βραχιόνων φόρτωσης / εκφόρτωσης
- NFPA 59Α : Standard for the Production, Storage and Handling of Liquefied Natural Gas (LNG)

ΣΧΗΜΑ 5.2: τυπική διάταξη ημιθαμμένων δεξαμενών αποθήκευσης LNG (Ρευβυθούσα).

Απαιτούμενες Εγκαταστάσεις

Ενας τυπικός σταθμός Υ.Φ.Α. του μεγέθους αυτού θα περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις που περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια (βλ. ΣΧΕΔΙΟ 480-000-10-00 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III).
α. Εγκατάσταση εκφόρτωσης πλοίων
Η εκφόρτωση των πλοίων θα γίνεται με τις αντλίες του πλοίου, μέσω δύο βραχιόνων εκφόρτωσης Υ.Φ.Α. (Ζ-001Α/Β), ενώ η εξισορρόπηση της πίεσης του πλοίου θα γίνεται με επιστροφή ατμών Υ.Φ.Α. (Boil Off Gas ή BOG) από τη δεξαμενή αποθήκευσης στο πλοίο, μέσω ενός βραχίονα επιστροφής ατμών.
Ο συνολικός ρυθμός εκφόρτωσης θα είναι 9,000m3/h όταν χρησιμοποιούνται και οι δύο βραχίονες εκφόρτωσης. Ο ρυθμός αυτός θα επιτρέπει ένα πλοίο ονομαστικής χωρητικότητας 150,000m3 να εκφορτωθεί μέσα σε 17 ώρες. Η συνολική διάρκεια της όλης διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων της άφιξης, αγκυροβόλησης, πρόσδεσης του πλοίου, των διαδικασιών ελέγχου, της εκφόρτωσης, των απαιτούμενων μετρήσεων και της αναχώρησης του πλοίου θα είναι λιγότερο από 24 ώρες.
Η αναμενόμενη κίνηση των πλοίων είναι 2 πλοία τον μήνα.

Δεξαμενή αποθήκευσης και αντλίες χαμηλής πίεσης

Για την αποθήκευση του Υ.Φ.Α., προβλέπεται η κατασκευή δύο, ημιθαμένων δεξαμενών πλήρους συγκράτησης με οροφή από σκυρόδεμα, καθαρής χωρητικότητας 125,000m3. Όλες οι συνδέσεις της δεξαμενής (φόρτωση, εκφόρτωση, διαχείριση αερίων, ανακυκλοφορία κλπ) θα γίνονται από την οροφή.
Για την αποφυγή διαστρωμάτωσης του Υ.Φ.Α. μέσα στις δεξαμενές και του φαινόμενου roll-over θα γίνει πρόβλεψη για φόρτωση σε δύο σημεία της δεξαμενής: επάνω και κάτω. Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα ανακυκλοφορίας του περιεχομένου της δεξαμενής μέσω των αντλιών χαμηλής πίεσης.
Η εκφόρτωση της κάθε δεξαμενής θα γίνεται με εξειδικευμένες, κρυογενικές αντλίες, τοποθετημένες σε ειδικά σχεδιασμένες κατακόρυφες στήλες. Προβλέπονται συνολικά 4 αντλίες παροχής 160m3/h η κάθε μία, σε κάθε δεξαμενή. Οι αντλίες χαμηλής πίεσης θα χρησιμοποιούνται κυρίως για να παρέχουν αναρρόφηση στις αντλίες υψηλής πίεσης.

γ. Διαχείριση ατμών (Boil-Off-Gas / BOG)

Ατμοί Υ.Φ.Α. (BOG) δημιουργούνται στη δεξαμενή λόγω μετατόπισης του υγρού στη δεξαμενή κατά την εκφόρτωση πλοίων, αύξηση θερμότητας λόγω της ενέργειας άντλησης, θερμικών απωλειών προς το περιβάλλον και αλλαγών στη βαρομετρική πίεση. Η ανάκτηση του BOG θα γίνεται με δύο παλινδρομικούς, κρυογενικούς συμπιεστές ονομαστικής δυναμικότητας 8,000 Nm3/hr.
Οι συμπιεστές θα έχουν σύστημα ελέγχου της παροχής τους, που θα ελέγχεται από την πίεση της δεξαμενής.
Από την κατάθλιψη των συμπιεστών BOG, τα αέρια θα οδηγούνται στο σύστημα καυσίμου αερίου του σταθμού.

δ. Αεριοποίηση Υ.Φ.Α.

Η κατάθλιψη των αντλιών χαμηλής πίεσης, θα οδηγείται στην αναρρόφηση των αντλιών υψηλής πίεσης. Οι τελευταίες θα ανεβάζουν την πίεση του Υ.Φ.Α. στην πίεση που απαιτείται στην έξοδο του σταθμού, αντισταθμίζοντας και τις απώλειες των αεριοποιητών, του μετρητικού και τις απώλειες στις γραμμές.
Προβλέπεται αρχικά η εγκατάσταση τεσσάρων (6) αντλιών πολυβάθμιων φυγοκεντρικών, κρυογενικών, δύο δυναμικότητας 300m3/hr η κάθε μία, και τρεις δυναμικότητας 200m3/hr
Στη συνέχεια, κατάντι των αντλιών υψηλής πίεσης, θα τοποθετηθούν τέσσερις αεριοποιητές Υ.Φ.Α.
Προβλέπεται η εγκατάσταση δύο τύπων αεριοποιητών:
α) κλειστού τύπου με εσωτερική καύση (SCV)
β) Ανοιχτού τύπου, με χρήση θαλασσινού νερού (ORV)
Οι τρεις αεριοποιητές SCV, θα χρησιμοποιούν σαν κύριο θερμαντικό μέσο ζεστό νερό από τη γειτονική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής και θα είναι οι βασικοί αεριοποιητές της μονάδας. Οι SCVs θα έχουν δυναμικότητα 330 m3/h και θερμικής ισχύος 33 MWth καθένας. Εναλλακτικά θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν Φ.Α. για την αεριοποίηση του Υ.Φ.Α.
Προβλέπεται επίσης η εγκατάσταση ενός ORV δυναμικότητας 290 m3/h και θερμικής ισχύος 29 MWth, που θα λειτουργεί με θαλασσινό νερό, σαν εφεδρεία ή συμπληρωματικά των SCVs.

ε. Σύστημα εκτόνωσης πίεσης και πυρσός

Ένα σύστημα εκτόνωσης πίεσης θα εγκατασταθεί, ώστε να συλλέγει τις εκτονώσεις αερίου από εξαεριστικά και βαλβίδες ασφαλείας και να τα οδηγεί για ασφαλή καύση στον πυρσό.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο κυρίως συλλέκτες, έναν χαμηλής και έναν υψηλής πίεσης, ένα δοχείο διαχωρισμού και έναν υπερυψωμένο πυρσό.
Όσον αφορά στη δεξαμενή, αυτή θα έχει δύο βαθμίδες προστασίας έναντι υπερπίεσης. Πρώτα μέσω ρυθμιστικής βαλβίδας προς τον συλλέκτη χαμηλής πίεσης και μετά με ασφαλιστικά προς την ατμόσφαιρα. Δύο βαθμίδες προστασίας προβλέπονται επίσης και για προστασία έναντι κενού. Πρωταρχικά με εισαγωγή αερίου από το σύστημα διανομής και σε δεύτερο στάδιο με εισαγωγή αέρα από ασφαλιστικά προστασίας έναντι κενού.

στ. Διανομή φυσικού αερίου

Στην πλήρη ανάπτυξη της επένδυσης το Φυσικό αέριο θα διανέμεται σε τρεις βασικούς καταναλωτές:
1. Το 46% του Φυσικού αερίου θα διοχετεύεται προς τον ΕλληνοΙταλικό Αγωγό Φυσικού Αερίου
2. Το 31% του Φυσικού αερίου θα διοχετεύεται προς το ΕΣΦΑ, που θα επεκταθεί για να καλύψει την περιοχή.
3. Το 23% του Φυσικού αερίου θα διοχετεύεται προς τρίτους.
Προβλέπεται ένας μετρητικός σταθμός για κάθε καταναλωτή. Οι μετρητικοί σταθμοί θα παρακολουθούν και θα καταγράφουν την ποιότητα, την ποσότητα και τις συνθήκες του φυσικού αερίου που εξάγεται.

Βοηθητικά Συστήματα

Σύστημα Καυσίμου Αερίου

Το σύστημα καυσίμου αερίου (Fuel gas) θα περιλαμβάνει ένα δοχείο (Κ.Ο. drum) και ρυθμιστικές βάνες ανάντι και κατάντι για τον έλεγχο της πίεσης του αερίου προς τους καταναλωτές. Η κύρια πηγή του αερίου θα είναι οι ατμοί Υ.Φ.Α. (BOG). Εναλλακτικά, όταν οι ατμοί Υ.Φ.Α δεν θα επαρκούν θα εισάγεται στο σύστημα και φυσικό αέριο από την έξοδο των αεριοποιητών.
Οι κύριοι καταναλωτές του καύσιμου αερίου θα είναι οι αεριοποιητές κλειστού τύπου (SCVs) και το σύστημα Flare, όπου μια ποσότητα καυσίμου θα διοχετεύεται συνεχώς για τη διατήρηση της φλόγας στον πυρσό.

Σύστημα Θαλασσινού Νερού

Το θαλασσινό νερό θα χρησιμοποιηθεί σαν θερμαντικό μέσο στους Αεριοποιητές Ανοιχτού τύπου (ORVs). Το θαλασσινό νερό θα παρέχεται στον Σταθμό από το σύστημα άντλησης πλησίον της προβλήτας.

Σύστημα Πυρόσβεσης

Το δίκτυο πυρόσβεσης του Σταθμού θα περιλαμβάνει δεξαμενή πυρόσβεσης, σωλήνες νερού πυρόσβεσης, κεντρικούς κρουνούς, ακροφύσια και ότι άλλο προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Σύστημα Νερού Χρήσης

Το νερό χρήσης θα προέρχεται από την δημοτική επιχείρηση ύδρευσης της περιοχής και θα καλύπτει τις ανάγκες του σταθμού σε γενικούς καθαρισμούς.
Προτείνεται η εγκατάσταση ανεξάρτητης δεξαμενής και αντλητικού συγκροτήματος, καθώς και δίκτυο που θα καλύπτει όλες τις περιοχές του σταθμού όπου υπάρχει εγκατεστημένος εξοπλισμός.

Σύστημα Πόσιμου Νερού

Πόσιμο νερό θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των κτιρίων, αλλά και σε διάφορα σημεία του σταθμού σε νιπτήρες ασφαλείας / έκπλυσης ματιών και σε σταθμούς βοηθητικών συστημάτων. Το πόσιμο νερό θα προέρχεται από την δημοτική επιχείρηση ύδρευσης της περιοχής. Θα προβλεφθεί ανεξάρτητη δεξαμενή και αντλητικό συγκρότημα.

Σύστημα Αέρα Χρήσης και Οργάνων

Ξηρός και χωρίς λάδι αέρας θα χρησιμοποιείται για τα πνευματικά όργανα του σταθμού, ενώ πεπιεσμένος αέρας θα παρέχεται σε διάφορα σημεία του Σταθμού σε σταθμούς βοηθητικών συστημάτων.
Ο πεπιεσμένος αέρας θα προέρχεται από δύο ηλεκτρικούς αεροσυμπιεστές. Ο κάθε ένας από τους αεροσυμπιεστές θα έχει τέτοια δυναμικότητα που να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του Σταθμού σε αέρα χρήσης και οργάνων.

Σύστημα Αζώτου

Ο σταθμός χρειάζεται αέριο άζωτο για τις εξής λειτουργίες:
- Παροχή σε σταθμούς βοηθητικών συστημάτων
- Συνεχή παροχή σε εξοπλισμό για εξαέρωση (purge)
- Καθάρισμα εξοπλισμού και σωληνώσεων πριν και μετά από συντήρηση
- Καθάρισμα βραχιόνων εκφόρτωσης πριν και μετά από κάθε χρήση
Το άζωτο θα παρέχεται στον Σταθμό σε υγρή μορφή από βυτιοφόρα και θα αποθηκεύεται σε μια δεξαμενή αποθήκευσης αζώτου, που θα λειτουργεί σε πίεση γύρω στα 10 barg. Το άζωτο θα εξατμίζεται μέσω δύο εναλλακτών αέρα: έναν σε λειτουργία και έναν εφεδρικό.

Πετρέλαιο

Η κύρια χρήση του πετρελαίου θα είναι ως καύσιμο στις πετρελαιοκίνητες αντλίες πυρόσβεσης και στο εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος.
Το πετρέλαιο θα προέρχεται από βυτιοφόρα και αποθηκεύεται σε δεξαμενές. Από εκεί με βαρύτητα θα τροφοδοτεί τους πετρελαιοκινητήρες.

Ηλεκτρική Ενέργεια

Ηλεκτρικό ρεύμα για τις ανάγκες του σταθμού θα προέρχεται από το δίκτυο διανομής της ΔΕΗ στην περιοχή.
Το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα τροφοδοτεί κρίσιμα φορτία για την ασφάλεια του σταθμού σε περίπτωση απώλειας της ΔΕΗ.

Διαχείριση Αποβλήτων

Ο Σταθμός θα έχει διάφορα συστήματα αποχέτευσης, κατακράτησης (εάν απαιτείται) και διάθεσης απορροών και αποβλήτων. Τα κυριότερα από αυτά περιγράφονται στη συνέχεια.

Σύστημα καθαρού νερού
Το σύστημα καθαρού θα συλλέγει νερά που δεν είναι μολυσμένα με λάδια, Υ.Φ.Α. ή χημικά. Πιθανές πηγές καθαρού νερού είναι:

- Όμβρια και νερά πυρόσβεσης από δρόμους και κτίρια
- Υπερχειλίσεις δεξαμενών νερού
Οι απορροές αυτού του συστήματος θα οδηγούνται σε φυσικό αποδέκτη (θάλασσα) χωρίς περαιτέρω επεξεργασία.

Σύστημα ελαιωδών

Τα νερά που είναι πιθανόν να περιέχουν λάδια θα συλλέγονται ανεξάρτητα. Πιθανές πηγές ελαιωδών είναι:
- Αποστραγγίσεις από τα αεριοφυλάκια
- Περιοχές γύρω από τις δεξαμενές πετρελαίου και τις πετρελαιοκίνητες αντλίες
- Βάσεις των συμπιεστών BOG
- Πεζοδρόμια γύρω από τον εξοπλισμό (πλην των αεριοποιητών)
Τα ελαιώδη απόβλητα θα περιορίζονται σε τοπικές λεκάνες αποστράγγισης και θα οδηγούνται σε ελαιοδιαχωριστή για περαιτέρω επεξεργασία.

Σύστημα συλλογής διαρροών Ύ.Φ.Α.

Πιθανές διαρροές Υ.Φ.Α., (κυρίως από σωλήνες) θα συλλέγονται με ξεχωριστό δίκτυο και θα οδηγούνται σε λεκάνες κατακράτησης. Συστήματα αφροκάλυψης θα προβλέπονται στις λεκάνες προκειμένου να ελέγχεται η εξάτμιση του Υ.Φ.Α.
Αρχικά εκτιμάται ότι μια λεκάνη κατακράτησης Υ.Φ.Α. στην περιοχή της προβλήτας, και μία στον Σταθμό θα είναι αρκετές.
Η επεξεργασία.των αστικών λυμάτων (από τις τουαλέτες των κτιρίων) θα γίνεται στον κεντρικό Βιολογικό Καθαρισμό της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.

Βασικά Χαρακτηριστικά Κυρίου Εξοπλισμού

Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφεται ο κυρίως (process) εξοπλισμός που προτείνεται να εγκατασταθεί στον Σταθμό με τα βασικά χαρακτηριστικά του.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1. : Τυπικός Εξοπλισμός Μονάδων Αποθήκευσης & Αεριοποίησης LNG.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης και Προϋπολογισμός

Ο απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε 48 μήνες. Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε 450.000.000 €.

5.2.1.4 Παραγωγή Ελαίων για Βιοκαύσιμα

Η παραγωγή ελαίων για βιοκαύσιμα γίνεται από φυσικές πρώτες ύλες, συνήθως ελαιούχους σπόρους ή ολόκληρα φυτά πλούσια σε (μη βρώσιμα κυρίως) έλαια. Τελευταίως έχουν εμφανισθεί τεχνολογίες που συνδυάζουν την δέσμευση του C02 που προκύπτει από την ηλεκτροπαραγωγή με καλλιέργεια ειδών μικροφυκών (άλγη) τα οποία εν συνεχεία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μη βρώσιμων ελαίων για βιοκαύσιμα.
Προγραμματίζεται η εγκατάσταση μιας μονάδας παραγωγής ελαίων για βιοκαύσιμα από μικροφύκη άλγη).
Η προτεινόμενη θέση της μονάδας, είναι τα Οικοδομικά Τετράγωνα 11&12 της Βιομηχανικής Περιοχής ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγιαλίου Αστακού, σύμφωνα με το σχέδιο «Τροποποίηση Πολεοδομικής Μελέτης Ανάπτυξης ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού - Ρυμοτομικό Σχέδιο», ΦΕΚ /ΑΑΠ /338/2.8.2007. Η ακριβής θέση και επιφάνεια των εγκαταστάσεων θα καθορισθεί με την οριστική μελέτη των έργων.
Οι εγκαταστάσεις αποτελούνται από τα κτήρια διεργασιών που περιέχουν ανάμεικτες (mixers) και δοχεία εκχύλισης (υπό πίεση), δοχεία διαχωρισμού (flash separators) και συστήματα ανάκτησης διαλυτών και C02 και ξήρανσης. Θα απαιτηθούν επίσης δεξαμενές αποθήκευσης της πρώτης ύλης, του παραγομένου ελαίου και των διαλυτών που θα χρησιμοποιούνται καθώς και του συλλεγόμενου νερού. Επιπλέον θα απαιτηθεί σύστημα καθαρισμού του νερού ώστε να μην επιβαρύνει τον κεντρικό Βιολογικό Καθαρισμό της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. καθώς και συστήματα αποθήκευσης και διακίνησης της στερεής και ξηρής (< 10% νερό w/w) βιομάζας προς τον τελικό της αποδέκτη. Η απαιτούμενη θερμική ενέργεια θα παρέχεται από την απορριπτόμενη ενέργεια (ψύξης) του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης και Προϋπολογισμός

Ο απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε 24 μήνες. Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε 12.000.000 €.

5.2.2 Απαιτούμενες Ποσότητες - Πηγή Υλικών

Όπως φαίνεται παραπάνω τα έργα, λόγω της φύσης τους, δεν θα απαιτήσουν ιδιαίτερες ποσότητες χωματισμών. Αντιθέτως, κάποιες ποσότητες θα προκύψουν από τις εκσκαφές για την κατασκευή των δεξαμενών LNG & LPG. Τα υλικά αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξωτερική επίχωση προστασίας των δεξαμενών ή να αξιοποιηθούν για τη διαμόρφωση των οικοπέδων εντός του χώρου της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.
Συνεπώς θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε να υπάρξει εξίσωση χωματισμών και τα απαιτούμενα υλικά να ληφθούν από τους χώρους εντός της ΝΑΒΙΠΕ.

5.2.3 Αποθέσεις Προϊόντων Εκσκαφής

Όπως προαναφέρθηκε, το μεγαλύτερο μέρος των υλικών εκσκαφών θα χρησιμοποιηθεί για τις απαιτούμενες επιχωματώσεις.
Σε περίπτωση περίσσειας κατάλληλων υλικών, αυτά μπορούν να διατεθούν σε δημόσια έργα της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Ελλάδος αφού ληφθούν όλες οι απαραίτητες άδειες.

5.3 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
5.3.1 Συνοπτική Περιγραφή Λειτουργίας των προτεινόμενων Νέων Χρήσεων
5.3.1.1 Ηλεκτροπαραγωγή

Η ηλεκτροπαραγωγή σε μονάδα αεριοστροβίλου συνδυασμένου κύκλου (Combined Cycle Gas Turbine - CCGT) περιγράφεται σχηματικά στο παρακάτω σχήμα :

ΣΧΗΜΑ 5.3. : Διάγραμμα Τυπικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής σε μονάδα αεριοστροβίλου συνδυασμένου κύκλου.

Ένας αεριοστρόβιλος που λειτουργεί με το αέριο καύσιμο (αεριοποιημένο LPG στην περίπτωση μας) περιστρέφει μία γεννήτρια παράγοντας ηλ. Ρεύμα. Τα θερμά απαέρια διέρχονται από εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας παράγοντας ατμό που αξιοποιείται σε ατμοστρόβιλο περιστρέφοντας δεύτερη γεννήτρια. Αποτέλεσμα αυτού είναι η βέλτιστη αξιοποίηση της ενέργειας του καυσίμου και η επίτευξη υψηλών βαθμών απόδοσης.
Ο Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής προβλέπεται να λειτουργεί κατά μέγιστον 8.000 h/έτος. Η μέγιστη ετήσια παραγωγή αναμένεται να είναι 8.800 GWh.

Προσωπικό λειτουργίας του Σταθμού

Το απαιτούμενο προσωπικό για την λειτουργία του Σταθμού αναμένεται να είναι 60 άτομα περίπου.

Περιβαλλοντικές Πλευρές και Επιπτώσεις

Η ηλεκτροπαραγωγή από αέρια καύσιμα, παρ' ότι αποτελεί την πιο «καθαρή» μέθοδο ηλεκτροπαραγωγή έχει κάποιες περιβαλλοντικές πλευρές και επομένως επιπτώσεις, σχετιζόμενες κύρια με τις αέριες εκπομπές. Σημειώνονται επίσης επιπτώσεις από την απόρριψη θερμικών φορτίων στον αέρα ή τη θάλασσα :
• Όσον αφορά την αέρια ρύπανση εκπέμπονται οι αέριοι ρύποι της καύσης. Λόγω του μεγέθους του σταθμού θα πρέπει να εφαρμόζονται τόσο τα προβλεπόμενα στην οδηγία 96/62 EC (IPPC) όσο και στην οδηγία 2001/80/EC (μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης).
• Όσον αφορά τις επιπτώσεις στα νερά μπορεί να αναφερθεί μόνον η επίδραση από τη χρήση θαλασσινού νερού (ως ψυκτικού μέσου) για τη λειτουργία των συμπυκνωτών ατμού (μόνο σε περίπτωση μη λειτουργίας των συστημάτων διάθεσης της επιπλέον θερμότητας στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις) που οδηγούν σε διάθεση θερμού νερού στη θάλασσα. Υπάρχουν επίσης κάποιες ποσότητες υγρών αποβλήτων (κυρίως από την επεξεργασία νερού για χρήση στο θερμοδυναμικό κύκλο ή/και τον ψεκασμό στους στροβίλους) που όμως μπορούν να διατεθούν μετά από προεπεξεργασία στην υφιστάμενη μονάδα βιολογικού καθαρισμού της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.
• Όσον αφορά τα στερεά απόβλητα αυτά αφορούν κύρια τα απόβλητα από την επεξεργασία του νερού και των υγρών αποβλήτων.
Οι ανωτέρω Περιβαλλοντικές Πλευρές και Επιπτώσεις αναλύονται λεπτομερώς στο επόμενο κεφάλαιο.

5.3.1.2 Αποθήκευση και Διακίνηση LPG

To LPG θα παραλαμβάνεται από δεξαμενόπλοια LPG. Η εκφόρτωση των πλοίων θα γίνεται με τις αντλίες του πλοίου, μέσω δύο βραχιόνων εκφόρτωσης ενώ η εξισορρόπηση της πίεσης του πλοίου θα γίνεται με επιστροφή ατμών από τη δεξαμενή αποθήκευσης στο πλοίο, μέσω ενός βραχίονα επιστροφής ατμών.
Η αναμενόμενη κίνηση των πλοίων είναι 2 πλοία δυναμικότητας 70,000 m3 τον μήνα.

ΣΧΗΜΑ 5.4. : Τυπικό Δεξαμενόπλοιο LPG.

Προσωπικό λειτουργίας του Σταθμού Αποθήκευσης & Διακίνησης LPG

Το απαιτούμενο προσωπικό του σταθμού εκτιμάται σε 10 άτομα σε τρεις βάρδιες.

Περιβαλλοντικές Πλευρές και Επιπτώσεις

Η αποθήκευση και αεριοποίηση LPG δεν έχει ιδιαίτερες περιβαλλοντικές πλευρές και επομένως επιπτώσεις. Οι μόνες που αναφέρονται είναι:
• Όσον αφορά την αέρια ρύπανση οι ελάχιστες διαρροές από τον εξοπλισμό εκφόρτωσης και μεταφοράς καθώς και οι εκπομπές από την καύση της περίσσειας BOG σε πυρσό (όταν δεν γίνεται διοχέτευση αυτού για κάποιο λόγο στο δίκτυο του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής.)
• Όσον αφορά τις επιπτώσεις στα νερά μπορεί να αναφερθεί μόνον η ελάχιστη επίδραση από τη χρήση θαλασσινού νερού (ως θερμαντικού μέσου) για τη λειτουργία των αεριοποιητών (μόνο σε περίπτωση μη λειτουργίας του θερμικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής) που οδηγούν σε διάθεση ψυχρού νερού στη θάλασσα.
• Οι επιπτώσεις πιθανών ΒΑΜΕ (που αποτελούν αντικείμενο της Μελέτης Ασφαλείας SEVESO I!) σύμφωνα με ΚΥΑ 12044/613/2007 και διορθώσεις ΦΕΚ 2259B' / 2007.
Οι ανωτέρω Περιβαλλοντικές Πλευρές και Επιπτώσεις αναλύονται λεπτομερώς στο επόμενο κεφάλαιο.

5.3.1.3 Αποθήκευση και Διακίνηση LNG
To LNG θα παραλαμβάνεται από δεξαμενόπλοια LNG.

ΣΧΗΜΑ 5.5. : Τυπικό Δεξαμενόπλοιο LNG σε φάση εκφόρτωσης.

Η εκφόρτωση των πλοίων θα γίνεται με τις αντλίες του πλοίου, μέσω δύο βραχιόνων εκφόρτωσης Υ.Φ.Α. (Ζ-001Α/Β), ενώ η εξισορρόπηση της πίεσης του πλοίου θα γίνεται με επιστροφή ατμών Υ.Φ.Α. (Boil Off Gas ή BOG) από τη δεξαμενή αποθήκευσης στο πλοίο, μέσω ενός βραχίονα επιστροφής ατμών.
Ο συνολικός ρυθμός εκφόρτωσης θα είναι 9,000m3/h όταν χρησιμοποιούνται και οι δύο βραχίονες εκφόρτωσης. Ο ρυθμός αυτός θα επιτρέπει ένα πλοίο ονομαστικής χωρητικότητας 150,000m3 να εκφορτωθεί μέσα σε 17 ώρες. Η συνολική διάρκεια της όλης διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων της άφιξης, αγκυροβόλησης, πρόσδεσης του πλοίου, των διαδικασιών ελέγχου, της εκφόρτωσης, των απαιτούμενων μετρήσεων και της αναχώρησης του πλοίου θα είναι λιγότερο από 24 ώρες.
Η αναμενόμενη κίνηση των πλοίων είναι 2 πλοία τον μήνα.

Προσωπικό λειτουργίας του Σταθμού Αποθήκευσης & Διακίνησης LNG

Το απαιτούμενο προσωπικό του σταθμού εκτιμάται σε 50 άτομα σε τρεις βάρδιες.

Περιβαλλοντικές Πλευρές και Επιπτώσεις

Η αποθήκευση και αεριοποίηση LNG δεν έχει ιδιαίτερες περιβαλλοντικές πλευρές και επομένως επιπτώσεις. Οι μόνες που αναφέρονται είναι:
• Όσον αφορά την αέρια ρύπανση οι ελάχιστες διαρροές από τον εξοπλισμό εκφόρτωσης και μεταφοράς καθώς και οι εκπομπές από την καύση της περίσσειας BOG σε πυρσό (όταν δεν γίνεται διοχέτευση αυτού για κάποιο λόγο στο δίκτυο Φ.Α.)
• Όσον αφορά τις επιπτώσεις στα νερά μπορεί να αναφερθεί μόνον η ελάχιστη επίδραση από τη χρήση θαλασσινού νερού (ως θερμαντικού μέσου) για τη λειτουργία των αεριοποιητών (μόνο σε περίπτωση μη λειτουργίας του θερμικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής) που οδηγούν σε διάθεση ψυχρού νερού στη θάλασσα.
• Οι επιπτώσεις πιθανών ΒΑΜΕ (που αποτελούν αντικείμενο της Μελέτης Ασφαλείας SEVESO II) σύμφωνα με ΚΥΑ 12044/613/2007 και διορθώσεις ΦΕΚ 2259B' /2007.
Οι ανωτέρω Περιβαλλοντικές Πλευρές και Επιπτώσεις αναλύονται λεπτομερώς στο επόμενο κεφάλαιο.

5.3.1.4 Παραγωγή Βιοκαυσίμων

Τα έλαια παράγονται με μια διαδικασία εκχύλισης με διαλύτες (ακετόνη) ή/και υγρό διοξείδιο του άνθρακα με απόδοση περίπου 1/3 της μάζας της εισερχόμενης άλγης. Η εναπομένουσα βιομάζα ξηραίνεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ζωοτροφών ή εδαφοβελτιωτικού/compost. Ο διαλύτης και το διοξείδιο του άνθρακα ανακυκλώνονται σε κλειστό κύκλωμα, ενώ το νερό (που περιέχεται στα άλγη) υπόκειται σε καθαρισμό σε ανεξάρτητο σύστημα ώστε να μπορεί να διατεθεί ή να επαναχρησιμοποιηθεί (π.χ. για πότισμα).
Προσωπικό λειτουργίας της μονάδας παραγωγής ελαίων για βιοκαύσιμα
Το απαιτούμενο προσωπικό του σταθμού εκτιμάται σε 20 άτομα σε τρεις βάρδιες.
Περιβαλλοντικές Πλευρές και Επιπτώσεις
Η παραγωγή ελαίων για βιοκαύσιμα έχει περιβαλλοντικές πλευρές και επομένως επιπτώσεις σχετιζόμενες κυρίως με τα αέρια, τα υγρά και στερεά απόβλητα.
• Όσον αφορά τα αέρια απόβλητα, αυτά παράγονται κατά τη διαδικασία απόληψης του ελαίου από την πρώτη ύλη κυρίως από τις διαφυγές διαλυτών που χρησιμοποιούνται για την εκχύλιση. Εκπομπές ρύπων επίσης γίνονται από τις εστίες καύσης για την παραγωγή θερμικής ενέργειας για τις διεργασίες.
• Όσον αφορά τα υγρά απόβλητα, αυτά παράγονται κατά τη διαδικασία απόληψης του ελαίου από την πρώτη ύλη. Συχνά επίσης η πρώτη ύλη έχει μεγάλη υγρασία.
• Όσον αφορά τα στερεά απόβλητα, αυτά παράγονται κυρίως ως παραπροϊόντα του ελαίου και αποτελούνται από την εναπομένουσα βιομάζα. Η διαχείριση του υλικού αυτού θα πρέπει να γίνεται με σύννομο τρόπο.
Οι ανωτέρω Περιβαλλοντικές Πλευρές και Επιπτώσεις αναλύονται λεπτομερώς στο επόμενο κεφάλαιο.

5.3.2 Προβλεπόμενη επιπλέον κίνηση πλοίων και εμπορευμάτων

Για την πρώτη πενταετία λειτουργίας του έργου μετά την προτεινόμενη αναβάθμιση των εγκαταστάσεων προβλέπεται η κίνηση πλοίων που δίνεται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2. : Επιπλέον Κίνηση πλοίων πρώτης πενταετίας.

Είναι προφανές ότι η επιπλέον κίνηση των δεξαμενόπλοιων LPG & LNG είναι ελάχιστη σε σχέση με την κίνηση των υπολοίπων πλοίων και δεν επηρεάζει τα κυκλοφοριακά δεδομένα του λιμένα.

5.3.3 Προσωπικό: πλήθος και κατηγορίες

Οι ανάγκες σε επιπλέον προσωπικό για τη λειτουργία των νέων προτεινόμενων εγκαταστάσεων της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα (κατά την πλήρη ανάπτυξη της ΝΑΒΙΠΕ).

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 : Προσωπικό νέων εγκαταστάσεων (πλήρη ανάπτυξη).

Είναι προφανές ότι το σύνολο των εργαζομένων στις προβλεπόμενες νέες δραστηριότητες δεν επηρεάζει τους αρχικούς σχεδιασμούς της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.

5.3.4 Δραστηριότητες που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στη ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Αστακού

Με την υπ' αριθμ. 133032/5.9.2003 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Ανάπτυξης, Εμπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισμού «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τα έργα της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγιαλίου Αστακού» καθορίστηκαν οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες για εγκατάσταση στη ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.
- Βιομηχανίες μη μεταλλικών ορυκτών (παραγωγή τσιμέντου και ασβέστη και κεραμικών ειδών, ιδίως πυρίμαχων πλίνθων, οξύμαχων σωλήνων, βαρέων πλίνθων δαπέδου και επενδύσεων, καθώς και κεράμων).
- Μεταλλουργικές βιομηχανίες (εγκαταστάσεις παραγωγής, τήξης, καθαρισμού, εφελκυσμού και έλασης των μη σιδηρούχων μετάλλων, εξαιρούμενων των πολύτιμων μετάλλων, κοίλανση και κατάτμηση μεγάλων τεμαχίων, κατεργασία επιφανειών και επικάλυψη μετάλλων, λεβητοποιία, κατασκευή δεξαμενών και άλλες λαμαρινοκατασκευές, κατασκευή και συναρμολόγηση αυτοκινήτων και κινητήρων αυτοκινήτων).
- Βιομηχανία τροφίμων (στο σύνολα της - μεταποιητικές μονάδες και μονάδες συσκευασίας, τυποποίησης, αποθήκευσης, μεταφοράς και όχι παραγωγής).
- Κλωστοϋφαντουργία - Βιομηχανία δέρματος, ξύλου και χαρτιού (στο σύνολο της - μεταποιητικά; μονάδες και μονάδες συσκευασίας, τυποποίησης, αποθήκευσης, μεταφοράς και όχι παραγωγής).
- Άλλα έργα (σταθμός καθαρισμού για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ., αποθήκευση παλαιοσιδήρων).
Ήδη με την υπ' αριθμ. 125813/30.1.2007 ΚΥΑ αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά και η δημιουργία πάρκου δεξαμενών αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών (Ασφάλτου, Μαζούτ, πετρελαίου diesel & βενζινών) εντός της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. πράγμα που έθεσε τις βάσεις για έναν περισσότερο ενεργειακό προσανατολισμό αυτής, ενώ με την ΚΥΑ Φ/Α.5/29/13732/1462 / ΦΕΚ 476 ΑΑΠ 30-9-2009 (τελευταία ΑΕΠΟ) συγκεκριμενοποιήθηκαν τα έργα των δεξαμενών και οι Π.Ο. αυτών (δύο δεξαμενές αποθήκευσης ασφάλτου διαμέτρου 18m, ύψους 10m, όγκου 2543m3, δύο δεξαμενές αποθήκευσης μαζούτ διαμέτρου 18m, ύψους 10m, όγκου 2543m3, οκτώ δεξαμενές αποθήκευσης ντίζελ διαμέτρου 18m, ύψους 10m, όγκου 2543m3, τέσσερις δεξαμενές αποθήκευσης βενζίνης διαμέτρου 18m, ύψους 10m, όγκου 2543m3 και δύο δεξαμενές έρματος διαμέτρου 18m. ύψους 10m και όγκου 2543m3)
Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αφορά στην προσθήκη νέων Επιτρεπόμενων Δραστηριοτήτων στη ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ., όπως περιγράφηκαν παραπάνω, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει επιπλέον της Ελεύθερης Ζώνης, και της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και ως Ενεργειακό Κέντρο και Πόλος «Πράσινης Ανάπτυξης».
Έτσι η ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. θα μετεξελιχθεί σε ένα σύγχρονο εμπορικό λιμάνι με επιμέρους δραστηριότητες (σταθμό διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, σταθμό διακίνησης φορτίων RO-RO, σταθμό διακίνησης φορτίων χύδην, λειτουργία κέντρου διακίνησης αυτοκινήτων και τμήμα εξυπηρέτησης Ferry Boats), καθώς και κέντρο αποθήκευσης & διακίνησης LNG, LPG, παραγωγής ηλ. Ενέργειας και ελαίων για Βιοκαύσιμα σε ένα Ολοκληρωμένο και Περιβαλλοντικά Αλληλοσυμπληρούμενο Σύνολο (Environmentally Integrated Development).
Πρόκειται ουσιαστικά για ένα έργο συμπλήρωσης και βελτιστοποίησης των υφιστάμενων επιτρεπόμενων χρήσεων της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ που θα περιλαμβάνει επιπλέον:
Α. Ηλεκτροπαραγωγή και πώληση ηλ. Ενέργειας, αποκλειστικά από αέρια καύσιμα LPG με μονάδες συνδυασμένου κύκλου υψηλής απόδοσης (CCGT), μέχρι 1.1 GWe με επιπλέον περιορισμούς:
- Την Εκπομπή C02από τις εγκαταστάσεις σε χαμηλά επίπεδα.
- Την ελαχιστοποίηση της Θερμική Επιβάρυνσης του Θαλασσίου Περιβάλλοντος με αξιοποίηση της απορριπτόμενης θερμότητας στις εγκαταστάσεις LNG, LPG, ελαίων για βιοκαύσιμα καθώς επίσης και στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.

Β. Αποθήκευση / Αεριοποίηση Υγραερίων (LPG) μέχρι 150.000 ΜΤ

(Ετήσια διακίνηση 880,000 ΜΤ/έτος) Γ. Αποθήκευση / Αεριοποίηση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) 2x125.000 m3
(Ετήσια διακίνηση 6.5 bcm) :

Δ. Παραγωγή Ελαίων για Βιοκαύσιμα και τα συνοδό αυτών έργα.

Τονίζεται ότι με τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις :
Δεν επηρεάζονται οι προηγούμενες επιτρεπόμενες δραστηριότητες και
Δεν γίνεται κανένα νέο λιμενικό έργο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: