Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΕΛΙΔΕΣ 200 - 218)

7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
7.1 ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Τα απαιτούμενα μέτρα που προτείνονται για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, τόσο από την λειτουργία του εργοταξίου όσο και κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων, αφορούν στην σωστή λειτουργία και επιμελή συντήρηση των μηχανημάτων και οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή και λειτουργία των έργων και των εγκαταστάσεων, αντίστοιχα.

Α. Μέτρα κατά τη φάση κατασκευής

Η ρύθμιση των κινητήρων θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε η εκπομπή αερίων και σωματιδιακών ρύπων να μην υπερβαίνει τις οριακές τιμές που προσδιορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 28432/2447 όπως ισχύει σήμερα (Πίνακας 7.1), που αφορά μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες Diesel, προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις των οδηγιών 88/77/ΕΟΚ και 91/542/ΕΟΚ (Φ.Ε.Κ. 536/25.08.1992) όπως ισχύουν σήμερα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1. : Επιτρεπόμενα όρια εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων (g/kWh).

Όσον αφορά στην ρύπανση από τα σωματίδια που διασκορπίζονται λόγω της διακίνησης και της εναπόθεσης των διαφόρων υλικών κατασκευής, όταν πνέουν άνεμοι ή δημιουργούνται οι συνθήκες εκείνες (υψηλές ταχύτητες οχημάτων κ.ά.) που προκαλούν την διασπορά σωματιδίων, μπορεί να περιορισθεί σε σημαντικό βαθμό με τους εξής τρόπους:
> Η εγκατάσταση παραγωγής σκυροδέματος, που θα περιλαμβάνει το εργοτάξιο, θα πρέπει να διαθέτει σακκόφιλτρα στα σιλό του τσιμέντου και στις ζυγιάστρες καθώς και παροχή νερού για την διαβροχή των υλικών.
> Διαβροχή των διαδρόμων κίνησης των οχημάτων.
> Διαβροχή των σημείων εκσκαφής, απόθεσης και απόσπασης υλικών.
> Επέμβαση (διαβροχή, επικάλυψη, περίφραξη) σε γυμνές επιφάνειες, σωρούς, εναποθέσεις, όπου αυτό είναι αναγκαίο.
> Εναπόθεση των υλικών από όσο το δυνατόν μικρότερο ύψος.
> Θέσπιση μέγιστων ορίων ταχύτητας σε όλες τις μη ασφαλτοστρωμένες, τουλάχιστον, επιφάνειες.
> Τα ερείσματα και οι διάδρομοι κίνησης θα πρέπει να είναι καθαρά και να έχουν κατάλληλη υγρασία.
> Οι εξατμίσεις όλων των μηχανημάτων να είναι στραμμένες μακριά από το έδαφος.
> Τεχνητές περιφράξεις ή εκμετάλλευση χώρων με δενδροστοιχίες, θάμνους ή φράχτες.
Για την αποφυγή οχλήσεων, από την λατόμευση, στις γειτονικές περιοχές (αν αυτή απαιτηθεί), θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα μέτρα:
> Ωράριο λατόμευσης.
> Παύση εργασιών όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι.
> Διατρητικά μηχανήματα εξοπλισμένα με φίλτρα για την συγκράτηση σκόνης.
> Μεταφορά των υλικών με καλυμμένα φορτηγά, αποφεύγοντας κατοικημένες και προστατευόμενες περιοχές και ώρες κοινής ησυχίας.

Β. Μέτρα κατά τη λειτουργίΑ

Σύμφωνα με την αξιολόγηση των επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον, οι εκτιμώμενες συγκεντρώσεις αέριων ρύπων κατά την λειτουργία, θα είναι χαμηλότερες από τα επιτρεπόμενα όρια. Συνεπώς, δεν απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων εκτός αυτών που προβλέπονται από την νομοθεσία σχετικό με τον έλεγχο των αέριων ρύπων.
Για τις μονάδες που θα εγκασταθούν θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα σύμφωνα με τους ισχύοντες Π.Ο.:
Επιτρεπόμενο όριο συγκέντρωσης σωματιδιακών εκπομπών: <100 mg/m3 (π.δ. 1180/1981).
Για τους υπολοίπους αερίους ρύπους να ακολουθείται το π.δ. 1180/1981 ή άλλη αντίστοιχη ειδική νομοθετική διάταξη, εφόσον υφίσταται τέτοια.
Για τους Βιομηχανικούς λέβητες: να τηρούνται οι διατάξεις της Υπ,Απ. 11294/1993 (ΦΕΚ 264Β/1993) (για αέρια και υγρά καύσιμα).
Ειδικά για τη μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής
Ο σταθμός λόγω του μεγέθους του θα εμπίπτει στις διατάξεις της Οδηγίας 96/61/EC (IPPC) και επομένως θα πρέπει κατά το σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία του να εφαρμόζονται οι Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές για την Πρόληψη και Περιορισμό της Ρύπανσης. Θα εμπίπτει επίσης και στην οδηγία 2001/80/EC (για τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης) οπότε και θα πρέπει να τηρούνται τα όρια που αναφέρονται στις οδηγίες αυτές.
Ειδικά νια τη μονάδα ελαίων για βιοκαύσιμα
Να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των οσμών, που ενδεχομένως προκαλούνται από τη λειτουργία της με χρήση πλυντρίδων απαερίων (Scrubbers) ή φίλτρων ενεργού άνθρακα (Activated carbon filters).

7.2 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Α. Μέτρα κατά τη φάση κατασκευής

Πρέπει να ληφθούν μέτρα που αφορούν τη συλλογή και μεταφορά (ολοκληρωμένη διαχείριση) των παραγόμενων υγρών αποβλήτων, και ιδιαίτερα για τα έλαια, ορυκτέλαια και καύσιμα, που διαρρέουν από τα διάφορα μηχανήματα και οχήματα του εργοταξίου, τόσο κατά την συντήρηση και την περίπτωση ατυχημάτων όσο και κατά την λειτουργία
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την χρησιμοποίηση κατάλληλων κάδων συλλογής τους και μετέπειτα μεταφορά τους για περαιτέρω επεξεργασία σε κατάλληλες μονάδες (καύσης, ανακύκλωσης, ανάκτησης και αναγέννησης).
Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την συλλογή των αποβλήτων που θα δημιουργηθούν από τις εκπλύσεις των μηχανημάτων του εργοταξίου, των κάδων, των αναδευτήρων σκυροδέματος και των οχημάτων, ώστε να μην διαρρέουν στην παράκτια περιοχή του έργου και στην συνέχεια να καταλήγουν στην θάλασσα, καθώς και να μην ρυπαίνουν το έδαφος και τα υπόγεια ύδατα. Προτείνεται η συλλογή τους σε στεγανή λεκάνη στο χώρο του εργοταξίου όπου θα καθιζάνουν ώστε το συλλεγόμενο ίζημα να διατίθεται σύννομα με τα υπόλοιπα στερεά απόβλητα του εργοταξίου το δέ υπερκείμενο υγρό να ανακυκλώνεται για εκπλύσεις.
Τα υγρά απόβλητα, που θα παράγονται από τους εργαζομένους στο εργοτάξιο, θα πρέπει να διαχειρίζονται με ασφάλεια, γι' αυτό προτείνεται η εγκατάσταση χώρων υγιεινής (π.χ. χημικές τουαλέτες).

Β. Μέτρα κατά τη λειτουργία

Τα απαιτούμενα επανορθωτικά μέτρα που προτείνονται για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στους υδατικούς πόρους είναι τα ακόλουθα:
> Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης πόσιμου νερού στους χώρους των εγκαταστάσεων, με περιορισμό του ποτίσματος του πράσινου με αυτό.
> Απαιτείται η τοποθέτηση πινακίδων σύστασης αποφυγής υπερβολικής κατανάλωσης νερού, καθώς, επίσης, και τακτικός έλεγχος τόσο -των συσκευών όσο και του δικτύου για τον έγκαιρο εντοπισμό διαρροών.
> Εκμετάλλευση, τυχόν, γεωτρήσεων, για αρδευτικούς σκοπούς και άλλες χρήσεις (όπως πλύσεις), υπό την προϋπόθεση καταλληλότητας (ποιότητας) των νερών αυτών, για τις συγκεκριμένες χρήσεις.
> Για την πρόληψη των συμπτωματικών ρυπάνσεων προβλέπεται εκτεταμένο σύστημα απορροών και υπονόμων, για την συγκέντρωση των διαφυγών υγρών αποβλήτων καθώς και των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων.
> Θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλη διάταξη στο αποχετευτικό δίκτυο ομβρίων, ώστε να επιτευχθεί η προστασία της θαλάσσιας περιοχής από τις εκπλύσεις ομβρίων που μεταφέρουν τη ρύπανση (καύσιμα, ορυκτέλαια και άλλα πετρελαιοειδή) από χερσαίες πηγές (όπως είναι οι χώροι των βιομηχανικών μονάδων και οι διαρροές από μηχανήματα και οχήματα).
Τα μέτρα που προτείνονται για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον, είναι τα ακόλουθα:
> Θα πρέπει κατά το σχεδιασμό των προτεινόμενων έργων να επιτευχθεί η ελάχιστη κατά το δυνατόν επιβάρυνση του θαλασσίου περιβάλλοντος απο απορρίψεις θερμικών / ψυκτικών φορτίων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την «ενεργειακή ολοκλήρωση» των εγκαταστάσεων με συνδυασμό των θερμικών και ψυκτικών φορτίων, καθώς και με τη χρήση της προς απόρριψη θερμότητας του θερμοδυναμικού κύκλου για την κάλυψη των αναγκών των υπολοίπων βιομηχανιών της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.
> Υλοποίηση έργων που εξασφαλίζουν την αναγκαία ανανέωση των υδάτων καθώς και την προστασία τους.
> Συστηματική παρακολούθηση και έλεγχος ποιότητας του νερού.
> Η ελληνική νομοθεσία (Ν743/77 ΦΕΚ 318Α/17-10-1977) απαγορεύει την διάθεση των υγρών αποβλήτων των πλοίων στη θάλασσα.
> Τα απόβλητα που θα προκύπτουν από την επισκευή και συντήρηση των σκαφών, όπως πετρελαιοειδή, χρώματα, διαλύτες και διάφορα άλλα χημικά, θα διαχειρίζονται με κατάλληλο τρόπο (δεξαμενές υποδοχής - αποθήκευσης, φορτηγίδα πετρελαιοειδών, μεταφορά για περαιτέρω επεξεργασία τους όπως ανακύκλωση, ανάκτηση και αναγέννηση, σε κατάλληλες μονάδες), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
> Κύριο τοξικό απόβλητο της λειτουργίας λιμένων είναι το έρμα των πλοίων. Σύμφωνα με την συνθήκη MARPOL 73/78 (ΦΕΚ 89/ΤΑ/21-07-1982) πρέπει να ορίζεται ο τρόπος μεταφοράς και συγκέντρωσης του έρματος σε ασφαλές σημείο και σε καμία περίπτωση αυτό δεν πρέπει να καταλήγει στη θάλασσα.
> Θα πρέπει να υπάρχουν συστήματα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του άμεσου και έμμεσου θαλάσσιου τμήματος από τυχόν ρύπανση ή άλλη επίπτωση σε περίπτωση διαρροών - διαφυγών επικινδύνων υλικών (καύσιμα, ορυκτέλαια, χρώματα, διαλύτες, βερνίκια και διάφορα άλλα υλικά), κατά την εξυπηρέτηση των πλοίων, την συντήρηση ή επισκευή τους, την διαρροή από τις χερσαίες εγκαταστάσεις ή από τα πλοία, σε περιπτώσεις ατυχημάτων. Τα συστήματα αυτά περιλαμβάνουν την συλλογή των διαρροών (σύστημα συλλογής) με κατάλληλα πλωτά φράγματα και ελαιοδιαχωριστή υψηλής απόδοσης και τέλος δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων αυτών (και περαιτέρω επεξεργασία τους σε κατάλληλες μονάδες).
> Για περιστατικά ρύπανσης από πετρελαιοειδή απαιτείται προμήθεια διασκόρπισηκών ουσιών, απορροφητικών μέσων και εξοπλισμού καθαρισμού ακτών, όλα σε επαρκείς ποσότητες, καθώς και προμήθεια αντλιών αναρρόφησης. Προτείνεται να αποφεύγεται η χρήση κροκιδωτικών που οδηγεί σε βύθιση των πετρελαιοειδών με αποτέλεσμα τη ρύπανση του πυθμένα.
> Θα πρέπει να συνταχθεί Σχέδιο Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης (Contingency Plan), που θα πρέπει να εφαρμόζεται σε σχετικές περιπτώσεις. Στις περιπτώσεις αυτές η άμεση επέμβαση είναι αυτή που περιορίζει το μέγεθος της καταστροφής και το οποιοδήποτε (ύπαρξη αντίστοιχου εξοπλισμού) ατυχές περιστατικό θα μπορεί να ελεγχθεί με τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις.
> Η κατασκευή των εγκαταστάσεων που θα βρίσκονται σε άμεση επαφή με την θάλασσα, θα πρέπει να έχουν κατάλληλο σχεδιασμό καθώς και υλικά κατασκευής με υψηλή αντοχή στην διαβρωτική ικανότητα της θάλασσας, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στις εγκαταστάσεις καθώς και ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, από τα διαβρωμένα υλικά.

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, εκτός από τις παραγόμενες ποσότητες λυμάτων από τους χρήστες και υπαλλήλους της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ., εξυπηρετεί και τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, όσον αφορά στα παραγόμενα υγρά απόβλητα, που θα εγκατασταθούν μελλοντικά στη ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.
Προδιαγραφές βιομηχανικών λυμάτων
Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις μέσα στη ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ., πρέπει να διοχετεύουν τα απόβλητα τους, μετά από προκαταρκτική επεξεργασία, στην υφιστάμενη ΕΕΛ της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.
Τα λύματα κάθε επιχείρησης πρέπει να εκπληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές (σύμφωνα με τα μέτρα, σύνθεσης λυμάτων, που εφαρμόζει η ΕΤΒΑ στις ΒΙ.ΠΕ. της Χώρας) προκειμένου να γίνονται αποδεκτά από το δίκτυο αποχέτευσης της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.
Απαγορεύεται η παρουσία εντός των υγρών αποβλήτων των παρακάτω ουσιών:
> Ανθρακασβεστίου ή ουσιών που περιέχουν ανθρακασβέστιο.
> Υγρών θερμοκρασίας μεγαλύτερης των 45°0, συμπεριλαμβανομένων και των υγρών ψύξεως.
> Ουσιών με σημείο αναφλέξεως < 25°C.
> Υγρών με ρΗ < 6.0 ή ρΗ > 9.5.
> Ουσιών κολλοειδών ή διογκουμένων όταν έρχονται επαφή με το νερό.
> Ραδιενεργών ουσιών κάθε είδους.
Τα φυσικοχημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων πρέπει να είναι στα παρακάτω όρια σύμφωνα με τους υφισταμένους Π.Ο.:

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2. : Προδιαγραφές βιομηχανικών λυμάτων, μετά από την προκαταρκτική επεξεργασία τους

Τα όρια περιεκτικότητας διαλυτών αναμίξιμων με το νερό πρέπει να αποκλείουν κίνδυνο δημιουργίας εκρηκτικής ή τοξικής ατμόσφαιρας εντός του οχετού.

Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομαρχιακές ή υπουργικές αποφάσεις. Εάν στο μέλλον γίνουν σημαντικές τροποποιήσεις στις αποφάσεις τελικής διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, η αρμόδια διοίκηση για την λειτουργία της ΕΕΛ ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Αστακού, έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις παραπάνω προδιαγραφές.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει σύμφωνα με τους ισχύοντες Π.Ο. να νίνονται τακτικές δειγματοληψίες ανά 15ήμερο τους καλοκαιρινούς μήνες και μηνιαία τους υπόλοιπους - και δειγματοληψία σε τρία σταθερά σημεία του έργου, ένα στο εσωτερικό του λιμανιού της ΝΑΒΙΠΕ, και ένα στην είσοδο του, στις οποίες θα μετρώνται όλες οι παράμετροι ποιότητας νερών που καθορίζονται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία για την αξιολόγηση της ποιότητας των νερών και τα αποτελέσματα τους να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που θα τηρείται από τον φορέα του έργου.

7.3 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΙΛΥΕΣ - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ —ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Α. Μέτρα κατά τη φάση κατασκευής

Όσον αφορά στα παραγόμενα απορρίμματα, κατά την περίοδο κατασκευής του έργου, και στην ασφαλή από περιβαλλοντικής πλευράς διάθεση τους, προτείνονται τα ακόλουθα:
> Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να εφοδιάσει τους εργοταξιακούς χώρους με κατάλληλους κάδους απορριμμάτων και να προβεί σε συνεννοήσεις με τον αρμόδιο Δήμο (Αστακού) της περιοχής μελέτης, για την ταχεία συλλογή των απορριμμάτων από τους χώρους αυτούς και ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
> Τα παραγόμενα απορρίμματα θα πρέπει να μην περιλαμβάνουν τοξικά ή επικίνδυνα υλικά. Τα τελευταία, θα συλλέγονται κα( θα διατίθενται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία καθορίζει τον τρόπο διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
> Απαγορεύεται η ελεύθερη διάθεση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων των πλωτών και χερσαίων μηχανημάτων του αναδόχου στο έδαφος, τα επιφανειακά και υπόγεια νερά. Η διαχείριση τους θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
> Τα στερεά απόβλητα, όπως φιάλες, δοχεία χρωμάτων, καυσίμων, διαλυτών, που ενδέχεται να απελευθερώσουν τοξικούς ή άλλους αέριους ρύπους, θα πρέπει να αποφεύγονται να διαχειρίζονται μαζί με τα αστικού τύπου απορρίμματα.
> Η συλλογή τοξικών και επικινδύνων υλικών, όπως γράσα και ορυκτέλαια από τα μηχανήματα και οχήματα, κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, θα γίνεται χωριστά από τα λοιπά απόβλητα και οι συλλεγόμενες ποσότητες θα οδηγούνται σε κατάλληλες μονάδες (αναγέννησης, ανάκτησης, διύλισης κλπ).
> Δεν επιτρέπεται η διάθεση στερεών αποβλήτων σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου των έργων και βεβαίως στην περιοχή περιμετρικά αυτού.
> Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής να απομακρύνει κάθε είδους άχρηστα υλικά που θα έχουν τυχόν απομείνει στην περιοχή και να επαναφέρει το τοπίο στην πρότερα του, τουλάχιστον, κατάσταση.
Τα στερεά απόβλητα που θα προκύπτουν από τις διάφορες δραστηριότητες του εργοταξίου και τα οποία δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν σε άλλες εργασίες ή να απορριφθούν στην θαλάσσια περιοχή (όπως εκβραχώσεις), θα συλλέγονται σε κατάλληλους κάδους (containers) και θα μεταφέρονται σε κατάλληλους χώρους διάθεσης αποβλήτων τέτοιου είδους.

Β. Μέτρα κατά τη λειτουργία
Επικίνδυνα Απόβλητα

α) Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των κοινή υπουργική απόφαση 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β), 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791 Β) και 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β), όπως κάθε φορά ισχύουν.
β) Σε περίπτωση που από τη λειτουργία των προς εγκατάσταση μονάδων προκύπτουν επικίνδυνα απόβλητα, να κατασκευαστούν οι κατάλληλες υποδομές για την επεξεργασία τους και την υγειονομική ταφή των καταλοίπων επεξεργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω νομοθεσία και την κοινή υπουργική απόφαση 29407/3508/2002. Για το σκοπό αυτό να υποβληθεί στη Δ/νση ΕΑΡΘ του Υ.Π.Ε.Κ.Α. αντίστοιχη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
γ) Όλα τα επικίνδυνα απόβλητα (π.χ. οι ιλύες από τους περιοδικούς καθαρισμούς των δεξαμενών), που αποθηκεύονται προσωρινά κατά την έννοια της κοινή υπουργική απόφαση 13588/725/2006, να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάσταση του. Κατόπιν τούτου ο φορές διαχείρισης της ΝΑΒΙΠΕ θα πρέπει να έχει στη διάθεση του τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών των εκάστοτε αποδεκτών καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά.
δ) Για την παράδοση επικίνδυνων αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της ΝΑΒΙΠΕ. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το «Εντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 24944/1159/2006.

Μη επικίνδυνα Απόβλητα

Κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων που εξετάζονται, θα υπάρξει αύξηση των παραγόμενων ποσοτήτων στερεών αποβλήτων, τόσο από τους εργαζομένους στην ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. όσο και από τους λοιπούς χρήστες του έργου. Θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλο σύστημα συλλογής τους και προσωρινής αποθήκευσης τους μέχρι την τελική τους απομάκρυνση στο χώρο διάθεσης απορριμμάτων της περιοχής.
Επίσης, θα πρέπει μελλοντικά να εφαρμοστεί πρόγραμμα ανακύκλωσης (αλουμινίου, χαρτιού, γυαλιού κτλ), με την χρήση ξεχωριστών για κάθε υλικό κάδων ή με την χρήση κοινού κάδου για όλα τα προς ανακύκλωση υλικά.
Θα πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα με τα οποία θα απομακρύνονται τα στερεά απόβλητα (πλαστικά μπουκάλια, αποτσίγαρα, πλαστικές σακούλες κλπ.) που απολήγουν στα νερά της λιμενολεκάνης. Τα στερεά αυτά, εκτός από την επιβάρυνση στο θαλάσσιο περιβάλλον, θα επιπλέουν και οπωσδήποτε θα δημιουργούν αισθητικό πρόβλημα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να συγκεντρώνονται και να απομακρύνονται κατά τρόπο οργανωμένο με σύγχρονα μέσα. Τα απορρίμματα που παράγονται πάνω στα σκάφη, σύμφωνα με το Παράρτημα V της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL «Κανονισμοί δια την αποφυγή ρυπάνσεως εκ των απορριμμάτων πλοίων», απαγορεύεται να απορρίπτονται στη θάλασσα.
Σε περίπτωση που η ΝΑΒΙΠΕ θα περιλαμβάνει εγκαταστάσεις μεταφοράς και αποθήκευσης περιβαλλοντικά ευαίσθητων και σημαντικών προϊόντων (π.χ. πλαστικά και πολυμερή, ξυλεία, λιπάσματα) είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η ασφαλής διακίνηση τους εντός των ορίων της ΝΑΒΙΠΕ.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες Π.Ο.:
α) Η διαχείριση των μη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των κοινή υπουργική απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β) και 114218/1997 (ΦΕΚ 1016 Β), όπως κάθε φορά ισχύουν.
β) Να κατασκευαστούν οι κατάλληλες υποδομές για την επεξεργασία των μη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων και την υγειονομική ταφή των καταλοίπων επεξεργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω νομοθεσία και την κοινή υπουργική απόφαση 29407/3508/2002 Για το σκοπό αυτό να υποβληθεί στη Δ/νση ΕΑΡΘ του Υ.Π.Ε.Κ.Α. αντίστοιχη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
γ) Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά κατά την έννοια της κοινή υπουργική απόφαση 50910/2727/2003, να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση (εργασία D), η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή τους στην εγκατάσταση του. Κατόπιν τούτου ο φορέας διαχείρισης της ΝΑΒΙΠΕ θα πρέπει να έχει στη διάθεση του τις ΑποφάσειςΈγκρισης Περιβαλλοντικών των εκάστοτε αποδεκτών καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά.
δ) Τα αστικού τύπου στερεά απόβλητα να συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και να αποκομίζονται περιοδικά από κατάλληλα αδειοδοτημένο/αρμόδιο φορέα προκειμένου να οδηγηθούν σε εγκεκριμένο χώρο/ εγκατάσταση υγειονομικής ταφής ή άλλης κατάλληλης διαχείρισης.
ε) Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της εγκατάστασης.
Να επιδιωχθεί η ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων που είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν (μέταλλα, γυαλί, χαρτιά κ.λπ.). Προς τούτο ο φορέας διαχείρισης της ΝΑΒΙΠΕ να καταρτίσει και να υποβάλει προς έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ ειδικό πρόγραμμα συλλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων και να εγκαταστήσει ειδικούς κάδους συλλογής των ανακυκλώσιμων αποβλήτων, ανά κατηγορία αυτών.
Η διαχείριση ρευμάτων αποβλήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α') να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερομένου νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Π.Δ. που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ιδίου νόμου

Ειδικότερα:
- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται προς αξιοποίηση μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, ή σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις προς περαιτέρω διαχείριση σύμφωνα με το ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α).
- Η παράδοση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων να γίνεται μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη υλικών του είδους αυτού σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννηση τους. Η διαχείριση τους να γίνεται σύμφωνα με το π.δ/γμα 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α).
- Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των π.δ/γμάτων 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ/γμα 15/2006 (ΦΕΚ 12/Α), 115/2004 (ΦΕΚ 80/Α) και 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α).

Κατά τη μεταφορά και διάθεση των αποβλήτων να τηρούνται:

α) οι διατάξεις της κοινή υπουργική απόφαση 50910/ 2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) περί στερεών μη τοξικών αποβλήτων και λασπών.
β) οι διατάξεις των κοινή υπουργική απόφαση 13588/ 725/28.3.2006 (ΦΕΚ 383 Β), κοινή υπουργική απόφαση ΗΠ 24944/1159/30.6.2006 (ΦΕΚ 791 Β) και 8668/232007 (ΦΕΚ 287/Β) για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων όπως αυτές ισχύουν.
γ) οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006 για τις μεταφορές αποβλήτων
δ) οι διατάξεις της κοινή υπουργική απόφαση ΗΠ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β/2002) για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων, καθώς και των σχετικών Κανονισμών ή Οδηγιών της Ε.Ε.

7.4 ΘΟΡΥΒΟΣ
Α. Μέτρα κατά τη φάση κατασκευής

Θα πρέπει να επιλεγεί κατάλληλη διάταξη του εργοταξίου (εκμετάλλευση του κατάλληλου φυσικού χώρου ή και, επιπλέον, διαμόρφωση τεχνητού), καθώς και περίφραξη του, ώστε να περιοριστεί η τυχόν παρενόχληση στο περιβάλλον τόσο της άμεσης όσο και της ευρύτερης περιοχής του έργου.
Επίσης, θα πρέπει να επιλεγεί κατάλληλος προγραμματισμός των εργασιών (δρομολόγια φορτηγών, εκβραχώσεις, εκσκαφές κτλ) έτσι ώστε να προκληθεί η ελάχιστη δυνατή παρενόχληση στο περιβάλλον (κυρίως το ανθρωπογενές).
Τα μέτρα που προτείνονται για τον περιορισμό των θορύβων, αφορούν κυρίως στην τήρηση των ορίων ηχητικής εκπομπής που επιβάλλονται από την Ελληνική νομοθεσία, και είναι τα ακόλουθα:
> Υπουργική Απόφαση 56206/1613/Φ Ε Κ 570/Β/9.9.86, «Προσδιορισμού της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ, 85/405/ΕΟΚ».
> Υπουργική Απόφαση 69001/1921 ΦΕΚ 751/Β/18.10.88, «Έγκρισης τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου».
> Υπουργική Απόφαση Α5/2375 ΦΕΚ 689/Β/88, «Περί της χρήσεως κατασιγασμένων αεροσφυρών».
> Υπουργική Απόφαση 765/14.1.91/ΦΕΚ 81/Β/212.91, «Καθορισμού των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια, των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών -εκσκαφέων».
> Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα (προγραμματισμός εργασιών, σχεδιασμός μεθόδων κατασκευής, χρήση κινητών ηχογραμμάτων κλπ) για να εξασφαλίσει ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός αποδεκτών ορίων κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Για τον έλεγχο των δονήσεων, η κορυφαία τιμή της εδαφικής ταχύτητας δεν πρέπει να υπερβαίνει: για βασική συχνότητα 16.5Ηζ την τιμή 12 mm/sec και για βασική συχνότητα 63Hz την τιμή 15mm/sec.
> Όσον αφορά στον θόρυβο από την οδική κυκλοφορία ισχύει η Υπουργική Απόφαση 17252/ΦΕΚ 395/Β/13.6.92, που θεσπίζει για το δείκτη L10 1 δώρου το όριο των 70 dBA. Το ανώτερο όριο δεν αναμένεται να προσεγγισθεί από την κυκλοφορία των οχημάτων του εργοταξίου, οπότε δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα για την κυκλοφορία των οχημάτων του εργοταξίου.

Β. Μέτρα κατά τη λειτουργία

Δεν αναμένονται οχλήσεις, αυξημένες στάθμες θορύβου, κατά την περίοδο λειτουργίας των εγκαταστάσεων, εκτός της περιοχής της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Παρόλα αυτά, για την περίοδο λειτουργίας του έργου, προτείνεται η περιοδική παρακολούθηση των επιπέδων θορύβου στην περιοχή.
Κατά τη φάση της λειτουργίας της ΝΑΒΙΠΕ η στάθμη θορύβου από τη λειτουργία των εγκατεστημένων μονάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 70 dB(A) μετρούμενο στα όρια του οικοπέδου της κάθε εγκατάστασης (άρθρο 2, παράγραφος 5, του π.δ. 1180/1981, ΦΕΚ293/Α/6.10.1981).

Σύμφωνα με τους ισχύοντες Π.Ο.:

Α. Οι επιχειρήσεις που ασκούν ιδιαίτερα θορυβογόνες δραστηριότητες να στεγάζονται σε κτίρια με κατάλληλη ηχομόνωση. Μηχανήματα τα οποία από τη φύση τους δημιουργούν υψηλό θόρυβο (π.χ. αεροσυμπιεστές) ή κραδασμούς (π.χ. πρέσες) να τοποθετούνται σε κατάλληλα ηχομονωμένους κλωβούς ή να εφοδιάζονται με αντικραδασμικές βάσεις, κατά περίπτωση. Με τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εφοδιασθούν οι αεριοστρόβιλοι & ατμοστρόβιλοι της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής.
Β. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου πού αναφέρονται παραπάνω. Προς τούτο να διενεργούνται τακτικές μετρήσεις θορύβου από τον Φορέα Διαχείρισης της ΝΑΒΙΠΕ και σε περίπτωση μη τήρησης των επιτρεπομένων ορίων ο φορέας να εισηγείται στις αρμόδιες υπηρεσίες την επιβολή προσθέτων μέτρων προστασίας ή και διοικητικών κυρώσεων.

7.5 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ- ΈΔΑΦΟΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ- ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το εξεταζόμενο έργο δεν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στο τοπίο, δεδομένου ότι όλες όι επεμβάσεις περιορίζονται εντός του χώρου της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ., στην οποία υφίσταται ένα μεγάλο μέρος των έργων υποδομής

Α. Μέτρα κατά τη φάση κατασκευής

Όσον αφορά στο εργοτάξιο, η λειτουργία του θα πρέπει να διέπεται από ορισμένους κανόνες που θα έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση των οχλήσεων τόσο στην άμεση περιοχή όσο και στην ομαλή λειτουργία του λιμένα. Βασικό στοιχείο αποτελεί η οργάνωση και ο προγραμματισμός των εργασιών σύμφωνα με την λειτουργία και το πρόγραμμα του λιμένα, απαιτείται η συνεννόηση του εργολάβου με τους υπευθύνους της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ., ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση προβλημάτων στην εύρυθμη λειτουργία του λιμένα.
Από τις πρωτογενείς επιπτώσεις στη μορφολογία και το τοπίο, κατά την φάση κατασκευής του έργου, σημαντικότερη θεωρείται η διαδικασία των εκσκαφών που είναι απαραίτητες για την δημιουργία των επιμέρους εγκαταστάσεων και την διαμόρφωση των χώρων, (κτίρια, δεξαμενές, χώροι στάθμευσης κλπ).
Προτεινόμενος τρόπος για την αντιμετώπιση των παραγόμενων ποσοτήτων εκσκαφών, και γενικότερα υλικών, είναι η άμεση επαναχρησιμοποίηση τους στα επιχώματα και στην διαμόρφωση του χώρου των εγκαταστάσεων.

Για το σκοπό αυτό απαιτούνται:

> Προγραμματισμός για όσο το δυνατόν συντομότερη μεταφορά των εκσκαφών στις θέσεις των επιχωμάτων, ώστε να μην παρατηρείται ενδιάμεση -προσωρινή, σε άλλους χώρους, εναπόθεση τους και συνεχή μεταφορά τους.
> Αποθήκευση των αυστηρά απαραίτητων ποσοτήτων υλικών (κοινά και αντιολισθηρά αδρανή) στο χώρο του έργου.
> Συστηματική διαβροχή του εργοταξιακου χώρου.
> Διαβροχή των μεταφερόμενων στο έργο αδρανών υλικών, καθώς και κάλυψη των βαρέων οχημάτων μεταφοράς με κατάλληλο ύφασμα - κάλυμμα.
> Ακριβής καθορισμός του χώρου του εργοταξίου και των επιμέρους τμημάτων του.
Όσον αφορά στην απομάκρυνση των υλικών που δεν θα χρησιμοποιηθούν σε άλλες θέσεις του έργου ή/και στην απαίτηση επιπλέον ποσοτήτων υλικών, προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα:
> Στην περίπτωση «περίσσειας» εδαφικού υλικού, μετά και την χρήση του ως υλικού επιχωματώσεων, θα απαιτηθεί η διάθεση της πλεονάζουσας ποσότητας του. Πρόκειται για εδαφικό υλικό των επιφανειακών στρωμάτων του εδάφους, που παρουσιάζει μεγάλη περιεκτικότητα σε οργανική ύλη, καθώς και υλικό από τις εκβραχώσεις. Οι ακριβείς ποσότητες τους θα προκύψουν κατά την εκπόνηση της οριστικής μελέτης του έργου. Η συγκεκριμένη ποσότητα εδαφικού υλικού θα πρέπει να μεταφερθεί εκτός της περιοχής του έργου και να διατεθεί ως ακολούθως:
(α) σε ανενεργό λατομείο της περιοχής Ο συγκεκριμένος λατομικός χώρος πρέπει να ανευρεθεί από τον ανάδοχο του έργου πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής και να εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας.
(β) ως εδαφικό υλικό κατάλληλο για φυτεύσεις σε κοινόχρηστους χώρους ή/και χρησιμοποίηση του σε άλλα έργα της περιοχής (επιχωματώσεις και διαμόρφωση χώρων).
> Απομάκρυνση των υλικών αυτών το ταχύτερο δυνατόν και πάντως η μη παραμονή τους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών το χειμώνα και 10 το καλοκαίρι.
> Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η διάθεση των υλικών αυτών, έστω και προσωρινή, σε χαράδρα ή ρέμα της ευρύτερης περιοχής μελέτης, καθώς και σε αυθαίρετα επιλεγμένη θαλάσσια περιοχή.
> Αντίστοιχα, στην περίπτωση που απαιτηθούν συγκεκριμένες ποσότητες υλικού κατάλληλου για επιχώματα, θα πρέπει να ληφθούν εναλλακτικά από περίσσειες χωματισμών άλλων εκτελούμενων έργων στην περιοχή ή από νομίμως λειτουργούντες δανειοθαλάμους της περιοχής, για τους οποίους θα πρέπει να ληφθούν οι απαραίτητοι περιβαλλοντικοί όροι και να προβλεφθούν τα απαραίτητα μέτρα αποκατάστασης τους.
Όσον αφορά στα επανορθωτικά μέτρα και μέτρα αντιμετώπισης, που σχετίζονται με τα μηχανήματα κατασκευής και τα εργοταξιακά υλικά, καθώς και τις εγκαταστάσεις του έργου, προτείνονται τα εξής:
> Ο εργοταξιακός χώρος θα πρέπει να περιφραχθεί, ώστε να αποφευχθεί κάθε, ανθρώπινη και μη, προσέγγιση στους χώρους κατασκευής των έργων, που θα μπορούσε να δημιουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα στις εγκαταστάσεις ή να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
> Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η διάθεση στερεών αποβλήτων στην παραλιακή ζώνη ούτε σε κανένα σημείο της λεκάνης απορροής της περιοχής ή στο υδρογραφικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής.
> Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής να απομακρύνει κάθε είδους άχρηστα υλικά που θα έχουν τυχόν απομείνει στην περιοχή και να επαναφέρει το τοπίο στην πρότερα του, τουλάχιστον, κατάσταση.
Τα μέτρα που προτείνονται για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στα οικοσυστήματα και στην χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής, είναι τα ακόλουθα:
> Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προφυλάσσει και να προστατεύει τη βλάστηση (χερσαία και υποθαλάσσια) γύρω από τους χώρους εκτέλεσης του έργου, αυτό επιτυγχάνεται με την λήψη των προαναφερθέντων μέτρων, που αφορούν στα παραγόμενα απόβλητα (αέρια, υγρά και στερεά) και τις προβλεπόμενες εργασίες κατασκευής του έργου.
> Τα παραπάνω μέτρα (διαχείρισης απορριμμάτων, μείωσης θορύβου κτλ), όπως και η περίφραξη των χώρων του εργοταξίου, θα συντελέσουν στην αποφυγή επαφής ζώων με απόβλητα ή προσέγγισης ζώων στους χώρους κατασκευής των έργων, που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή τους (δηλητηριάσεις, ατυχήματα, ατμοσφαιρική επιβάρυνση κτλ).
> Οι φυτεύσεις στους χώρους που προβλέπονται θα γίνουν ύστερα από εκπόνηση ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης που θα καλύπτει τις ανάγκες, περιβαλλοντικής ένταξης, χρήσης κατάλληλων φυτικών ειδών και εξασφάλισης της προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση κατά τη διάρκεια της κατασκευής και μετά την περάτωση της. Σε όλες τις εργασίες φυτεύσεων θα προβλέπεται και η κατασκευή έργων άρδευσης για τη γρήγορη ανάπτυξη και ένταξη της βλάστησης.

Β. Μέτρα κατά τη λειτουργία

Όσον αφορά στα μέτρα που σχετίζονται με την αισθητική των εγκαταστάσεων του έργου, προτείνονται τα εξής.
> Οι φυτεύσεις που θα πραγματοποιηθούν να μην δημιουργούν αισθητικά (καθώς και περιβαλλοντικά) προβλήματα, αλλά να είναι σε αρμονία με τις εγκαταστάσεις και γενικά με την περιοχή του έργου.
> Η αρχιτεκτονική των κτιρίων, εκτός από την αισθητική, θα πρέπει να προάγει και την εξοικονόμηση πόρων, την αξιοποίηση των φυσικών δυνάμεων, την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας εσωτερικού αέρα και την δημιουργία ευνοϊκού μικροκλίματος. Η εξοικονόμηση ενέργειας και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποτελούν μέτρα με πολλαπλά οφέλη σε οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.

7.6 ΚΛΙΜΑ

Από την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου, δεν αναμένονται διαφοροποιήσεις στα κλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης. Παρόλο αυτά, είναι δυνατή η παρακολούθηση των κλιματικών χαρακτηριστικών, σε συνεχή βάση, από τους μετεωρολογικούς σταθμούς που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 4. Με αυτόν τον τρόπο θα δίνεται η δυνατότητα συσχέτισης των δεδομένων που έχουν καταγραφεί και θα παράγεται πρόβλεψη των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών της ατμόσφαιρας.

7.7 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ως «αντισταθμιστικό όφελος» για την περιοχή προτείνεται, το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο (κατασκευή και λειτουργία) να προέρχεται από την περιοχή μελέτης, κατά προτεραιότητα. Δράσεις που ενισχύουν την παραπάνω πρόταση, αποτελούν διάφορα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης (ειδίκευσης), με στόχο την δημιουργία, καταρτισμένου επαγγελματικά, εργατικού και τεχνικού δυναμικού στην περιοχή.
Για την αντιμετώπιση των επιδράσεων στα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης, από τη λειτουργία του έργου, απαιτούνται να ληφθούν μέτρα που σχετίζονται κυρίως με θέματα κατοικίας (ανάγκες στέγασης εργαζομένων της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.), εμπορικών δραστηριοτήτων και παροχής υπηρεσιών (αύξηση αναγκών).
Επειδή οι κύριες επιπτώσεις του έργου είναι έμμεσες και μακροπρόθεσμες, πρέπει τα μέτρα που θα ληφθούν να στοχεύουν σε λύσεις ρύθμισης της περιοχής, ώστε να είναι δυνατόν να λειτουργήσει σύμφωνα με τον χαρακτήρα που προβλέπεται ή όπου απαιτηθεί να τροποποιηθούν ακόμη και αυτά σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.

7.8 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Το μεγαλύτερο τμήμα της άμεσης περιοχής του έργου είναι διαφοροποιημένο, σε σημαντικό βαθμό, από την γύρω περιοχή, υπάρχει ένας μικρός αριθμός θάμνων και δένδρων. Αυτό οφείλεται στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις (λιμένας, δρόμοι κτλ).
Όσον αφορά στον περιβάλλοντα χώρο των έργων, είναι γυμνός από καλλιέργειες, υπάρχουν μόνο λίγα ελαιόδεντρα και αρκετές βελανιδιές, κυριαρχούν οι βοσκότοποι.
Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, οι χρήσεις γης της άμεσης περιοχής δεν αναμένεται να υποβαθμισθούν, ενώ και στην περίπτωση της ευρύτερης περιοχής, δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις.

7.9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Ως προς τα δίκτυα υποδομής προτείνονται τα ακόλουθα:
> Για την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του οδικού δικτύου ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να υποβάλει, μετά την εγκατάσταση του στο χώρο του έργου, στις αρμόδιες υπηρεσίες, ακριβείς εκτιμήσεις των ποσοτήτων που, πιθανών, θα χρειασθεί να μεταφερθούν εκτός της περιοχής μελέτης και χρονοδιάγραμμα των απομακρύνσεων αυτών. Τα παραπάνω θα πρέπει να καλύπτουν όλο το εύρος των κατασκευαστικών εργασιών. Θα πρέπει επομένως να συμπεριλαμβάνονται σε αυτά οι απολήψεις όλων των απαραίτητων για την κατασκευή των έργων υλικών, η μεταφορά εξοπλισμού, η μεταφορά και η διάθεση άχρηστων υλικών κλπ.
> Η μεταφορά θα πρέπει να γίνει με κατάλληλους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες αφορούν σε γενικές και ειδικές απαγορεύσεις (όπως μεταφορά χωμάτων με καλυμμένα φορτηγά και απαγόρευση κυκλοφορίας από αστικές περιοχές σε ώρες κοινής ησυχίας).
> Για την εύρυθμη και σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων, πρέπει να υπάρχουν σημάνσεις και κανονισμοί λειτουργίας. Να προβλεφθεί προσωπικό και φύλακες που θα επιμελούνται την καλή λειτουργία του αντιπυρικού συστήματος, την αποκομιδή των σκουπιδιών, τον έλεγχο εισόδου και εξόδου των επισκεπτών και γενικά την εύρυθμη και σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων.
> Απαραίτητο στοιχείο για την πληρέστερη ασφάλεια των επισκεπτών, των χρηστών των εγκαταστάσεων, της υλικοτεχνικής υποδομής και των πλοίων που θα φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις, αποτελεί η αντιπυρική προστασία.
> Όσον αφορά στις απαιτούμενες ποσότητες ενέργειας, αυτές δεν αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικές παρεμβάσεις στην υπάρχουσα υποδομή κατα την κατασκευή του έργου. Για τη λειτουργία του, όπως προαναφέρθηκε θα πρέπει να υπάρξουν επεκτάσεις των δικτύων τόσο της ηλ. Ενέργειας όσο και του Φυσικού Αερίου.
> Όσον αφορά στα δίκτυα ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών, αυτά θα μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν, μετά από τις κατάλληλες επεκτάσεις (δίκτυα) και την αναβάθμιση, όσον αφορά στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο
> Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να προσκομίσει έγκαιρα στην επιβλέπουσα, κάθε φορά, υπηρεσία, αποτύπωση των γραμμών κοινής ωφελείας που ενδέχεται να επηρεάσει η κατασκευή του έργου και σχέδιο οργάνωσης της μετακίνησης τους, ώστε να μην παρακωλυθεί η λειτουργία τους, παρά στο ελάχιστο δυνατό.
> Θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος και επαρκής για την εξυπηρέτηση των χρηστών του έργου και σύμφωνα με όλα τα μέτρα ασφάλειας (όπως μέτρα πυροπροστασίας και φύλαξη), χώρος στάθμευσης των αυτοκινήτων καθώς και εσωτερικοί οδοί κυκλοφορίας.

7.10 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στην περιοχή του έργου υπάρχει ο πρωτοελλαδικός οικισμός, τα υπολείμματα του οποίου έχουν καταχωθεί αβλαβώς βάσει ειδικής μελέτης που έγινε με οδηγίες της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων. Κατά την κατασκευή του έργου προτείνονται τα εξής:
> Τήρηση των διατάξεων του Κ.Ν. 5351/32 «Περί Αρχαιοτήτων».
> Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαίων θα πρέπει να διακοπούν οι εργασίες κατασκευής για να γίνουν από πλευράς της παραπάνω Υπηρεσίας οι απαραίτητες ενέργειες.

7.11 ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνσης LPG & LNG ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας SEVESO II όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΚΥΑ 12044/613/2007 και διορθώσεις ΦΕΚ 2259B' / 2007).
Στα πλαίσια της συνολικής αδειοδότησης των εν λόγω εγκαταστάσεων, και αφού αποφασισθεί ο τελικός σχεδιασμός τους θα πρέπει να κατατεθούν μελέτες Ασφαλείας σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία. Οι μελέτες αυτές θα περιλαμβάνουν και την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων απο πιθανό Βιομηχανικό Ατύχημα Μεγάλης Εκτασης.
Επίσης σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνσης LPG & LNG θα πρέπει να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν (εκτός των υπολοίπων συστημάτων διαχείρισης π.χ. Ποιότητας ISO 9001 & Περιβάλλοντος ISO 14001 ή EMAS) και Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας. Το Σύστημα αυτό θα έχει ως στόχο την αποφυγή Βιομηχανικού Ατυχήματος Μεγάλης Εκτασης και την προστασία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος γενικότερα.
Λόγω της σχετικά αυξημένης σεισμικής επικινδυνότητας της περιοχής επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ληφθούν τόσο κατά το σχεδιασμό, όσο και κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία και τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνικής αντισεισμικά μέτρα αξιοποιώντας την εμπειρία που έχει συσσωρευθεί από τη λειτουργία του σταθμού ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα. Ενα απο τα μέτρα αυτά είναι και η σύνταξη μελέτης Σεισμικής Επικινδυνότητας.

7.12 ΠΙΝΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ακολουθεί μία συνολική και πινακοποιημένη παρουσίαση των επιπτώσεων κατα την κατασκευή και λειτουργία των νέων προτεινόμενων δραστηριοτήτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3. : Επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, από τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά την κατασκευή των νέων δραστηριοτήτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4. : Επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, από τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά τη λειτουργία των νέων δραστηριοτήτων.

7.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Η παρακολούθηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων παρέχει τη δυνατότητα έγκαιρης αναγνώρισης επιβλαβών τάσεων, ώστε να καθίσταται δυνατή η μείωση ή και εξάλειψη των αρνητικών δράσεων επεμβαίνοντας με κατάλληλα προστατευτικά μέτρα. Επίσης, με την συνεχή παρακολούθηση εξακριβώνεται η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων προστασίας ώστε να εξασφαλίζεται στο διηνεκές η προστασία των παραμέτρων του περιβάλλοντος που θίγονται με την κατασκευή του έργου. Ακόμα, η συγκέντρωση ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων από τη συνεχή παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα συντελέσει στη βελτίωση της γνώσης σχετικά με τις επιπτώσεις από την κατασκευή τέτοιων έργων σε ανάλογο περιβάλλον.
Μετά το λεπτομερή σχεδιασμό και κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση εκάστου των έργων θα πρέπει να προταθεί πρόγραμμα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (κυρίως του ατμοσφαιρικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος) που θα εγκριθεί στις ΑΕΠΟ των μονάδων.

7.14 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι προβλεπόμενες νέες δραστηριότητες της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.:
Βρίσκονται σε συμφωνία με το χωροταξικό σχεδιασμό της βιομηχανικής ανάπτυξης της χώρας και της Περιφ. Δυτικής Ελλάδας ειδικότερα.
Κινούνται στις κατευθύνσεις της EE για δημιουργία εναλλακτικών «ενεργειακών διαδρόμων» συνεισφέροντας στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και της Ευρώπης.
Συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της Χώρας σε ενεργειακό κέντρο της Νότιας Ευρώπης.
Συνάδουν με το ενεργειακό προφίλ της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. που καθορίστηκε με την τελευταία απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων.
Εκμεταλλεύονται στο έπακρο την.προνομιακή θέση της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. όσον αφορά τη διακίνηση επικίνδυνων φορτίων μακριά από κατοικημένες περιοχές και επιβατηγούς λιμένες με μεγάλη κίνηση.
Αποτελούν ευκαιρία για υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών μείωσης των παραγόντων που οδηγούν στην Κλιματική Αλλαγή.
Δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, αν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της ρύπανσης σύμφωνα με τη λογική της Οδηγίας IPPC.
Συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της χώρας γενικώτερα.
Με σωστό σχεδιασμό μπορούν να αποτελέσουν ιδανικό παράδειγμα «πράσινης» ανάπτυξης και περιβαλλοντικής συνέργειας ελαχιστοποιώντας τις απορρίψεις υλικών και ενέργειας στο περιβάλλον και μεγιστοποιώντας την απόδοση.
Προτείνεται λοιπόν η έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τις νέες αυτές δραστηριότητες με τους περιορισμούς και τις επισημάνσεις που τίθενται από την κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και την παρούσα μελέτη.
Σημειώνεται ότι οι λεπτομερείς Περιβαλλοντικοί Όροι εκάστης των εγκαταστάσεων θα εκδοθούν μετά το λεπτομερή σχεδιασμό τους με κατάθεση νέων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: