Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4: Επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, από τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά τη λειτουργία των νέων δραστηριοτήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: