Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.21: ΑΕΠ ανά τομέα παραγωγής σε επίπεδο περιφέρειας και νομού (Σταθερές τιμές 1970, εκατ. Δρχ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: